HOTĂRÂREA nr.77 din data de 26 aprilie 2017 privind aprobarea participării municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul Schemei de Ajutor de Stat

Nr. 77/2017 back

HOTĂRÂREA nr. 77
din data de 26 aprilie 2017

- privind aprobarea participării municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul Schemei de Ajutor de Stat – submăsura 4.3 INVESTIŢII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE ŞI SILVICE în vederea finanțării proiectului „Drum forestier CALEA COHALMULUI în pădurile din N - E Municipiului Făgăraş", a cheltuielilor legate de proiect și a sustenabilității investiției
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în ședință ordinară,

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea participării municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul Schemei de Ajutor de Stat – submăsura 4.3 INVESTIŢII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE ŞI SILVICE în vederea finanțării proiectului „Drum forestier CALEA COHALMULUI în pădurile din N - E Municipiului Făgăraş", a cheltuielilor legate de proiect și a sustenabilității investiției,
Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, precum și al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,
Analizând referatul de specialitate nr. 11761 din data de 25.04.2017 al Compartimentului proiecte de finanțare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș prin care se propune participarea municipiului Făgăraș în cadrul Schemei de Ajutor de Stat - Sprijin acordat întreprinderilor pentru investiţii necesare dezvoltării, modernizării sau adaptării infrastructurii silvice – schema 4.3 aferentă submăsurii 4.3 INVESTIŢII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE ŞI SILVICE Componenta - Infrastructura de acces silvică în vederea finanțării proiectului „Drum forestier CALEA COHALMULUI în pădurile din N - E Municipiului Făgăraş",
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. „d" și alin (6) pct. 10 din legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,
În temeiul art. 45 alin. (1), art. 115, alin (1), lit. „b" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,

 
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobă ca oportună și necesară participarea municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul Schemei de Ajutor de Stat - Sprijin acordat întreprinderilor pentru investiţii necesare dezvoltării, modernizării sau adaptării infrastructurii silvice – submăsura 4.3 INVESTIŢII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE ŞI SILVICE în vederea finanțării și realizării singurului drum forestier de pe raza U.A.T. Făgăraş prin proiectul „Drum forestier CALEA COHALMULUI în pădurile din N - E Municipiului Făgăraş".
Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Drum forestier CALEA COHALMULUI în pădurile din N - E Municipiului Făgăraş" în cuantum de 5.524.060 lei (inclusiv TVA).
Art.3. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot aparea pe durata implementării proiectului „Drum forestier CALEA COHALMULUI în pădurile din N - E Municipiului Făgăraş" și care nu pot fi susținute din bugetul proiectului dar care sunt necesare pentru implementarea acestuia se vor asigura din bugetul local al Municipiului Făgăraș.
Art.4. Se angajează ca va asigura funcționarea „Drumului forestier CALEA COHALMULUI în pădurile din N - E Municipiului Făgăraş" la parametrii proiectați și că va asigura întreținerea investiției pe o o perioada de minim 5 ani de la ultima tranșa de plată.
Art.5. Se angajează ca va asigura accesul publicului în mod gratuit la „Drumul forestier CALEA COHALMULUI în pădurile din N - E Municipiului Făgăraş", investiție care va accesibiliza o suprafață de fond forestier de 780,8 ha.
Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș pentru semnarea documentelor aferente proiectului.
Art.7. După semnarea cererii de finanțare, sumele necesare implementarii măsurilor finanțate vor fi prevăzute in bugetul local pentru perioada de realizare a investiției.
Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul proiecte de finanțare.
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ,
MAZILU ALEXANDRU-DORIN                                                                                     Secretarul municipiului,
                                                                                                                                      LAURA ELENA GIUNCA
 
 
 
Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru.
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -17
Prezenta hotarare se comunica:
-1ex.dosar de sedinta
-1ex.colectie
-1ex.Prefectura
-1ex.Primar
-1ex.Secretar
-1ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
-1ex. Afisaj
-1ex. Compartimentul proiecte de finanțare