HOTĂRÂREA nr.79 din data de 26 aprilie 2017 privind aprobarea rectificarii prin radiere a inscrisurilor de la C1 din CF nr. 105512 Fagaras

Nr. 79/2017 back

HOTĂRÂREA NR.79
din data de 26 aprilie 2017

privind aprobarea rectificarii prin radiere a inscrisurilor de la C1 din CF nr. 105512 Fagaras
Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în şedintă ordinară ,

Având în vedere referatul nr.11763/25.04.2017 al Compartimentului Implementare Proiecte si nr. 11793/25.04.2017 al Secretarului Municipiului si totodata menţiunile de la C1 din CF 105512 Făgăraş unde la foaia de Sarcini este notat dreptul de administrare in favoarea Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Orasului Fagaras,
Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, precum și al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,
Văzând prevederile Legii nr 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Republicii Socialiste România, ale Decretului nr 282/1979 privind organizarea ca Municipiu a orasului Fagaras si ale Legii nr. 29/1979 de aprobarea a Decretului,
Urgenţa adoptării unei asemenea hotărâri fiind determinata de faptul ducerii la indeplinire a prevederilor HCL nr. 114/2016 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii „ CNI" SA a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investiii" Amenajare Sala Sport" si HCL nr. 18/20.02.2017 privind modificarea si completarea art 1 din HCL nr. 114/2016 in sensul modificarii denumirii obiectivului de investitii si completarii suprafetei pe care se realizeaza Sala de Sport,
Ţinând seama de prevederile art.907-908 N.C.Civ. , prevederile art.28 alin 7 lit b si art 31 din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicităţii imobiliare, art 94, art 172 si art.219 Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,
În temeiul art.36, alin.2, lit.c, art.45, alin.3, art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

 
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea prin radiere a inscrisurilor de la C1 din CF nr.105512 Fagaras, respectiv a dreptului de administrare instituit in favoarea Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Orasului Fagaras intrucat Municipiul Fagaras este succesor în drepturi .
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, prin Secretarul Municipiului pentru comunicarea acesteia .
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,
MAZILU ALEXANDRU-DORIN                                                                                    Secretarul municipiului,
                                                                                                                                     LAURA ELENA GIUNCA
 
 
Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -17
Prezenta hotarare se comunica:
-1ex.dosar de sedinta
-1ex.colectie
-1ex.Prefectura
-1ex.Primar
-1ex.Secretar
-1ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
-1ex.Afisaj
-1ex.Compartimentului Implementare Proiecte