HOTĂRÂREA nr.80 din data de 26 aprilie 2017 privind oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraș cu Camera de Comerț și Industrie Brașov

Nr. 80/2017 back

HOTĂRÂREA NR.80
din data de 26 aprilie 2017

 
- privind oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraș cu Camera de Comerț și Industrie Brașov în vederea susținerii financiare a Programului pentru consolidarea și dezvoltarea mediului de afaceri din Romȃnia și facilitarea intrării pe piața Republicii China a antreprenorilor făgărășeni prin alocarea de la bugetul local a sumei de 2000 de euro (curs BNR 25.04.2017 : 1 EURO= 4.5250 lei; Total: 9050 lei)
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinara,

Analizând referatul nr.11909 din 26.04.2017 prin care se propune asocierea Municipiului Făgăraş cu Camera de Comert si Industrie, Brașov, în vederea susținerii financiare pentru implementarea Programului privind consolidarea și dezvoltarea mediului de afaceri din Romȃnia și facilitarea intrării pe piața Republicii China a antreprenorilor făgărășeni, prin alocare de la bugetul local a sumei de 2000 de euro (curs BNR 25.04.2017 : 1 EURO= 4.5250 lei Total: 9050 lei), din capitolul bugetar 67.02 "Cultura, recreere si religie"; respectiv Camera de Comerț și Industrie Brașov alocȃnd suma de 1800 de euro (curs BNR 25.04.2017 : 1 EURO= 4.5250 lei; Total: 8145 lei),
Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, precum și al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,
Având în vedere prevederile, art.6 alin 4 din Legea 52/2003 privind transparenta decizională precum și prevederile art.1949-1954 Cod civil,
În temeiul -art. 12- alin. (1), art. 14, art. 36 – alin. (1), alin. (2) lit. b, e, alin. (4) lit. a, e, alin. (6) punctele 11 si 16, art. 45- alin. (2) literele a, d si f, art. 115- alin. 1 litera b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba ca oportună asocierea Municipiului Făgăraș cu Camera de Comerț și Industrie Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 18-20, bl. 1K, sc. C-D jud. Brasov, telefon 0268/547077, având codul fiscal RO 4443167, reprezentată legal prin d-l Silviu Costea, ȋn calitate de Președinte, ȋn vederea susținerii financiare a Programului de consolidare și dezvoltarea mediului de afaceri din Romȃnia și facilitarea intrării pe piața Republicii China a antreprenorilor făgărășeni prin alocarea de la bugetul local a sumei de 2000 de euro (curs BNR 25.04.2017 : 1 EURO= 4.5250 lei; Total: 9050 lei).
Art.2. Asocierea prezentată la art.1, se face pentru o perioada nedeterminata, începând cu data semnării contractului de asociere.
Art.3. Se aprobă proiectul contractului de asociere conform anexei nr.1 parte integrată la prezenta hotărâre.
Art.4. Se împuternicește domnul Sucaciu Gheorghe Primarul Municipiului Făgăraș pentru semnarea contractului.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Direcția Buget-Finanțe și Camera de Comert si Industrie, Brașov - filiala Făgăraș.
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,
MAZILU ALEXANDRU-DORIN                                                                                 Secretarul municipiului,
                                                                                                                                  LAURA ELENA GIUNCA
 

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 15 voturi pentru și 2 abțineri
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -17
Prezenta hotarare se comunica:
-1ex.dosar de sedinta
-1ex.colectie
-1ex.Prefectura
-1ex.Primar
-1ex.Secretar
-1ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
-1ex.afisaj
-1ex.Direcţia Buget-Finanțe
-1ex.Camera de Comert si Industrie, Brașov-filiala Făgăraș