HOTĂRÂREA nr.81 din data de 26 aprilie 2017 privind revocarea HCL nr. 176/22.12.2016

Nr. 81/2017 back

HOTĂRÂREA NR.81
din data de 26 aprilie 2017

- privind revocarea HCL nr. 176/22.12.2016
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit in şedinţă ordinară,

Văzând Expunerea de motive a primarului Municipiului Fagaras nr. 10985/1/25.04.2017 , referatul de specialitate al Secretarului Municipiului cu nr. 10985/2/25.04.2017,
Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, precum și al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,
Retinand adresa nr. 5168/06.04.2017 inregistrata la noi sub nr. 10985/13.04.2017 a Institutiei Prefectului Brasov Referatul nr. 36.965/2016 prin care solicita revocarea HCL nr. 176/22.12.2016 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 339 mp din suprafata totala de 18867 mp proprietatea Statului Roman pe care o apreciaza ca fiind adoptata fara respectarea procedurilor de trecere in patrimoniul public si respectiv privat al Municipiul a acestui bun,
În temeiul art. 10; al art. 36 alin. (1), alin (2) lit. c), alin. (5) lit. b); al art. 43 alin. (1); al art. 45 alin. (3); al art.61 alin.(2); al art.115 alin.(1) lit.b); al art. 117 lit. a) şi al art. 123 alin. (1) si alin. (2) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H OTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se revoca Hotararea Consiliului Local nr. 176/22.12.2016, intrucat hotararea nu a produs efecte pana la acest moment.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş şi Secretarul Municipiului care va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Compartimentul Aparatul Permanent al Consiliului Local.
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ,
MAZILU ALEXANDRU-DORIN                                                                       Secretarul municipiului,
                                                                                                                         LAURA ELENA GIUNCA
 

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.
Consilieri in functie - 19
Consilieri prezenti - 17
 
Prezenta hotărâre se comunică:
-1ex.Dosar şedinţă
-1 ex Arhitect Sef -
1ex Compartiment evidenta patrimoniu
-1ex.Colecţie
-1ex.Prefectură
-1ex.Primar
-1ex. Secretar