HOTĂRÂREA nr.82 din data de 26 aprilie 2017 privind acordarea unui sprijin material veteranilor de razboi

Nr. 82/2017 back

HOTĂRÂREA NR.82
din data de 26 aprilie 2017

privind acordarea unui sprijin material veteranilor de razboi
Consiliul Local al Municipiului Fagaras, intrunit in sedinta ordinara,

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Fagaras nr. 11.667/25.04.2017 privind propunerea de acordare a unui sprijin material veteranilor de razboi si Referat nr. 11.668/25.04.2017 intocmit cu aceasta ocazie,
Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, precum și al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,
Luand in considerare Adresa inregistrata sub nr.11709/25.04.2017 a Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi – Subfiliala Fagaras, prin care se solicita sprijinirea financiara a unui numar de 18 veterani de razboi,
Tinand cont de prevederile Legii nr. 44/1994, privind Veterani de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 273/2006 privind finantele publice locale,
In temeiul art.36, alin.6, lit.a,pct.2, art.45, alin.2 si art. 115, alin.1, lit.b din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

 
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba acordarea din bugetul local a sumei de 9.000 lei, pentru sprijinirea materiala a unui numar de 18 veterani de razboi. din Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere, Religie
Art.2. Sprijinul material consta in acordarea sumei de 500 lei fiecarui veteran de razboi , conform tabelului anexat prezentei.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul Municipiului Fagaras, prin Directia Buget – Finante
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                           CONTRASEMNEAZĂ,
MAZILU ALEXANDRU-DORIN                                                                         Secretarul municipiului,
                                                                                                                        LAURA ELENA GIUNCA
 
 
Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -17
Prezenta hotarare se comunica:
-1ex.dosar de sedinta
-1ex.colectie
-1ex.Prefectura
-1ex.Primar
-1ex.Secretar
-1ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
-1ex.afisaj
-1ex.Direcţia Buget-Finanțe