HOTĂRÂREA NR. 118 din data de 29.06.2017 privind aprobarea ca oportună și de interes local, achiziționarea imobilului apartament două camere- monument istoric, înscris în CF 12109 Făgăraș

Nr. 118/2017 back

HOTĂRÂREA nr.118
din data de 29 iunie 2017

-privind aprobarea ca oportună și de interes local, achiziționarea imobilului apartament două camere- monument istoric, înscris în CF 12109 Făgăraș, proprietatea d-nei Pal Viorica, situat în Făgăraș, str. Nicolae Bălcescu, nr. 53, jud. Brașov
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând Referatul cu nr. 15348 / 15.06.2017 prin care se propune aprobarea ca oportună si de interes local, achiziționarea imobilului apartament două camere- monument istoric, înscris în CF 12109 Făgăraș, proprietatea d-nei Pal Viorica, situat în Făgăraș, str. Nicolae Bălcescu, nr. 53, jud. Brașov, în scopul soluționării cererilor înregistrate la instituția noastră privind atribuirile de locuințe din fondul locativ al Municipiului Făgăraș,
Reținând adresa nr.170/13/15.03.2017 a Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană pentru Cultură Brașov prin care ne informează că nu-și exercită dreptul de preemțiune conform Legii nr.422/2001,
Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, precum și al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2, lit.b și lit. d și alin.6, lit. a, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, precum și ale art.4, alin.(4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, completată și modificată prin Legea nr. 259/2006,
În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.3 și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,

 
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă ca oportună și de interes local, achiziționarea imobilului apartament două camere-monument istoric, astfel:
- imobil apartament situat în Făgăraș, str. N. Bălcescu, nr. 53, înscris în CF nr. 12109 Făgăraș, compus din: două camere, bucătărie, cămară, ½ parte hol, ½ parte pod, precum și elementele de uz comun, așa cum sunt desfășurate în extrasul de carte funciară.
Art. 2: Se aprobă demararea procedurii de evaluare a imobilului menționat la art. 1, ținându-se seama de valoarea de achiziție a acestuia, din patrimoniul Municipiului Făgăraș la nivelul anului 2017.
Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul evidență patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,
MOGOȘ REMUS MIRON                                                                                           Secretarul municipiului,
                                                                                                                                  LAURA ELENA GIUNCA
 

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru ?i o abținere
Consilieri în funcție-19
Consilieri prezenți-19
Prezenta hotărâre se comunică:
-1 ex. Dosarul de sedinţă
-1 ex. Colecţie
-1 ex. Prefectură
-1 ex. Primar
-1 ex. Secretar
-1 ex. Compartimentul evidenţă patrimoniu
-1 ex. Direcţia Buget-Finanțe
-1 ex. Compartiment Relaţii cu publicul, arhivă
-1 ex. Afişare.