HOTĂRÂREA NR. 122 din data de 29.09.2017 privind scoaterea din domeniu public al municipiului şi trecerea în domeniul privat in vederea vânzării prin licitaţie publică, a terenului situat în Făgăras

Nr. 122/2017 back

HOTĂRÂREA nr.122
din data de 29 iunie 2017


-privind scoaterea din domeniu public al municipiului şi trecerea în domeniul privat in vederea vânzării prin licitaţie publică, a terenului situat în Făgăraş str.Dr.I.Şenchea identic cu cel înscris în CF.105225 Făgăraş cu nr.top.105225, în suprafaţă de 100 mp

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând referatul Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului şi energetic nr.1015 din 13.06.
2017 prin care se propune scoaterea din domeniu public al municipiului şi trecerea în domeniul privat in vederea vânzării prin licitaţie publică a terenului situat în Făgăraş str.Dr.I.Şenchea identic cu cel înscris în CF.105225 Făgăraş cu nr.top.105225, în suprafaţă de 100 mp,
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
Văzând prevederile art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.b si 123 alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată şi ale art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi prevederile art.110 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepţie şi însuşirea în evidenţele de cadastru şi carte funciară,
HOTĂRĂŞTE :

Art 1. Se aprobă scoaterea din domeniu public al municipiului şi trecerea în domeniul privat a unui teren situat în Făgăraş str.Dr.I.Şenchea , în suprafaţă de 100 mp identic cu cel înscris în CF. identic cu cel înscris în CF.105225 Făgăraş cu nr.top.105225, în vederea vânzării lui prin licitaţie publică.
Art.2. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului de la art.1 , pe baza unui caiet de sarcini care face parte integrantă din prezenta hotărâre, prin vânzarea nu se aduce atingere drumului –cale de acces la imobilele învecinate, aşa cum rezultă din planul de situaţie anexat.
Art.3. Preţul de vânzare va fi stabilit pe baza unei expertize întocmite de un expert autorizat, la solicitarea municipalităţii ce va fi insuşit de Consiliul Local.
Art.4. Cu acceasi dată se diminuează patrimoniul domeniului public atât cu bunul respectiv cât şi cu valoarea lui.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, prin Serviciul de urbanism,amenajarea teritoriului şi energetic şi Compartimentul evidenţă patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                            CONTRASEMNEAZĂ,
MOGOȘ REMUS MIRON                                                                                   Secretarul municipiului,
                                                                                                                          LAURA ELENA GIUNCA


Hotărârea s-a adoptat cu 19 voturi pentru
Consilieri in functie 19
Consilieri prezenti-19

Prezenta hotărâre se comunică:
-1 ex.Dosarul de şedinţă;
-1.ex. Compartimentul evidenţă patrimoniu;
-1.ex.Primar;
-1 ex.Direcţia Buget Finante;
1 ex Secretar
1 ex.Serviciul urbanism;administrarea domeniului şi energetic
-1 ex. Instituţia Prefectului ;
1 ex. Colecţie