HOTĂRÂREA NR. 123 din data de 29.09.2017 privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în art.1 al HCL nr.9 din 31.01.2013

Nr. 123/2017 back

HOTĂRÂREA nr.123
din data de 29 iunie 2017

 
- privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în art.1 al HCL nr.9 din 31.01.2013, privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Făgăraş str.Salcâmului ,identic cu cel înscris în CF.100658-Făgăraş provenit din conversia pe hârtie a CF. 893-Făgăraş cu nr.toăp.3013/4/2/3/2/2/2/1/2, ;3014/4/2/3/2/2/2/2/1/2; 30154/2/3/2/2/2/2/1/2, confom HCL nr.93/05.05.2004 şi a Procesului verbal de atribuire în folosinţă şi punere în posesie
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând referatul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului şi energetic nr.8520 din 23.03.2017 prin care se propune îndreptarea erorii materiale cuprinse în art.1 al HCL nr.9 din 31.01.2013, privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Făgăraş str.Salcâmului ,identic cu cel înscris în CF.100658-Făgăraş provenit din conversia pe hârtie a CF. 893-Făgăraş cu nr.top.3013/4/2/3/2/2/2/1/2;3014/4/2/3/2/2/2/2/1/2;,3015/4/2/3/2/2/2/2/1/2,confom HCL nr.93/05.05.2004 şi a Procesului verbal de atribuire în folosinţă şi punere în posesie,
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
Tinând seama de Incheierea de respingere nr.11853 din Dosar nr.11853/14.07.2016 al OCPI-BRAŞOV-BCPI-Făgăraş şi de documentaţia depusădin data de 08.06.2017 intocmită de LONGIN CĂTĂLIN CORŞATEA,
Văzând prevederile art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.a din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată ,
În temeiul art 45 alin.3 şi 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art 1.- Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse în art.1 al HCL nr.9 din 31.01.2013, privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Făgăraş str.Salcâmului , identic cu cel înscris în CF.100658-Făgăraş provenit din conversia pe hârtie a CF. 893-Făgăraş cu nr.top.3013/4/2/3/2/2/2/1/2, ;3014/4/2/3/2/2/2/2/1/2;,3015/4/2/3/2/2/2/2/1/2,confom HCL nr.93/05.05.2004 şi a Procesului verbal de atribuire în folosinţă şi punere în posesie în sensul că expresia"Lotul I in suprafata de 11750 mp cu nr.top3013/4/2/3/2/2/2/2/1/1,;3014/4/2/3/2/2/2/2/1/2/1/1;,3015/4/2/3/2/2/2/2/1/21/1/1,,va fi inlocuit cu sintagma „Lotul I in suprafata de 11700 mp cu nr.top3013/4/2/3/2/2/2/2/1/1,;3014/4/2/3/2/2/2/2/1/2/1/1;,3015/4/2/3/2/2/2/2/1/21/1/1 „
Art.2.Celelalte prevederi ale HCL nr.9 din 31.01.2013, rămân in vigoare.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, prin Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului şi energetic
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                          CONTRASEMNEAZĂ,
MOGOŞ REMUS MIRON                                                                                Secretarul municipiului ,
                                                                                                                        LAURA ELENA GIUNCA
  
 
Hotărârea s-a adoptat cu 19 de voturi pentru
Consilieri in functie- 19
Consilieri prezenti-19
Prezenta hotărâre se comunică:
-1 ex.Dosarul de şedinţă;
-1.ex.Compartimentul evidenţă patrimoniu;
-1.ex.Primar;
-1 ex.Direcţia Buget Finante;
1 ex Secretar
1 ex.Serviciul urbanism;administrarea domeniului şi energetic
-1 ex. Instituţia Prefectului ;
1 ex. Colecţie