HOTĂRÂREA NR. 126 din data de 29 iunie 2017 privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa

Nr. 126/2017 back

HOTĂRÂREA NR.126
din data de 29 iunie 2017

- privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa .
Consiliul Local al Municipiului Fagaraş, întrunit în ședință ordinară,

Analizând raportul nr.17.634/19.06.2017 al Secretarului Municipiului Făgăraş privind alegerea preşedintelui de şedinţă,
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
Văzând prevederile art.35 alin. (1), art.41, art.47 din Legea nr. 215/2001, republicată şi actualizată,
Ţinând seama de art.9 din HCL.nr.82/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Făgăraş,
Având în vedere prevederile art.9 din O.G.nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Consiliilor locale,
În temeiul art. 45 alin. (1) şi (5) şi art.115, alin.1, lit.b.din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
HOTĂRĂŞTE
 
Art.1. Domnul consilier MOTOC ALEXANDRU se alege ca preşedinte de şedinta, în luna IULIE 2017 , pentru a conduce şedinţele Consiliului Local al Municipiului Făgăraş şi a semna hotărârile adoptate de acesta, în luna IULIE 2017
Art.2. În caz de forţă majoră (boală, lipsă neprevăzută din localitate etc.), lucrările Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, vor fi conduse de către doamna consilier MOTOC CARLA-FLORENTINA, în calitate de preşedinte de şedinţă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,
MOGOȘ REMUS MIRON                                                                        Secretarul municipiului
                                                                                                                LAURA ELENA GIUNCA


Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 18 voturi pentru și o abținere
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -19
Prezenta hotarare se comunica:
-1ex.dosar de sedinta
-1ex.colectie
-1ex.Prefectura
-1ex.Primar
-1ex.Secretar
-1ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
-1ex.afisaj
-1ex.celor in cauza