HOTĂRÂREA NR. 127 din data de 29 iunie 2017 privind oportunitatea asocierii în participațiune a Municipiului Făgăraș pe de o parte și SC Moon World SRL pe de alta parte

Nr. 127/2017 back

HOTĂRÂREA NR.127
din data de 29 iunie 2017

privind oportunitatea asocierii în participațiune a Municipiului Făgăraș pe de o parte și SC Moon World SRL pe de alta parte, în vederea promovării reciproce și a organizării evenimentului Summer Fest 2017, în perioada 14-16 iulie, în Făgăraș
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând referatul nr. 17635 din 19.06.2017 al Compartimentului Monitorizare Servicii de Utilitate Publică prin care se propune asocierea în participațiune a Municipiului Făgăraş cu SC Moon World SRL în vederea promovării reciproce și a organizării evenimentului Summer Fest 2017 în Făgăraș,
Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
tinând seama de faptul ca prin acest contract nu sunt cheltuiți bani din bugetul local,
Având în vedere prevederile, art.6 alin 4 din Legea 52/2003 privind transparenta decizională precum și prevederile art.1949-1954 Cod civil
În temeiul art.45, alin.2, lit.f, art.45 alin.3 şi art.115, alin.1, lit.b, dispoziţiile art.36, alin.2, lit.c şi alin.6, lit.a, pct.1, pct.5, pct.6 şi pct.9, ale art.124, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă ca oportun și de interes local în sensul promovării Municipiului Făgăraș ca și locație evenimentul Summer Fest 2017 în perioada 14-16 iulie 2017 în Făgăraș.
Art.2. În vederea realizării acestei promovări precum și a organizării evenimentului se aprobă asocierea în participațiune a Municipiului Făgăraș, pe de o parte cu SC Moon World SRL pe de altă parte, cu sediul în Sf.Gheorghe, reprezentată legal prin Sovard Attila în calitate de director, în vederea organizării și realizării evenimentului prevazut la Art. 1.
Art.3 Se aprobă desemnarea a trei persoane în consiliul de administrație al asocierii:
- d-na Folea Raluca - consilier
- d-na Poparad Cristina Alexandra - consilier
- d-na Gribincea Popa Diana – manager Casa Municipală de Cultură Făgăraș
La sfârșitul evenimentului se va întocmi un raport privind evenimentul Summer Fest 2017
Art.4. Asocierea prezentată la art.2, se face pentru o perioada de trei zile, începând cu data semnării fără divergență a contractului de asociere în participațiune , aportul Municipiului fiind punerea la dispoziție a serviciilor de salubritate,energie electrică precum și a zonei aferente parcării Stadionului Municipal pentru organizarea și desfășurarea evenimentului Summer Fest 2017.
Art.5. Se aprobă proiectul contractului de asociere în participațiune, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.6. Se împuternicește domnul Sucaciu Gheorghe Primarul Municipiului Făgăraș pentru semnarea contractului.
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,
MOGOȘ REMUS MIRON                                                                            Secretarul municipiului,
                                                                                                                      LAURA ELENA GIUNCA
 
 
Hotărârea s-a adoptat cu 19 voturi pentru.
Consilieri în funcție-19
Consilieri prezenți-19
 
Prezenta hotărâre se comunică:
1ex. Dosarul de şedinţă
1ex. Colecţie
1ex. Prefectură
1ex. Primar
1ex. Secretar
1ex. Direcția Buget-Finante
1ex. Compartimentului Monitorizare Servicii de Utilitate Publică
1ex. SC Moon World SRL
1ex. Afişare
1ex.Celor menționați în hotărâre