HOTĂRÂREA NR. 129 din data de 29 iunie 2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economicipentru proiectul Inchidere rampă deseuri in Municipiul Fagaras

Nr. 129/2017 back

HOTĂRÂREA nr.129
din data de 29 iunie 2017

-privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economicipentru proiectul
„Inchidere rampă deseuri in Municipiul Fagaras"
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate 18.805/28.06.2017 al Biroului Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici pentru proiectul "Închidere rampă deșeuri în Municipiul Făgăraș”,
Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului și al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit c, alin. 4 lit d, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin 1 și art. 115 alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
 
 
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai proiectului "Închidere rampă deșeuri în Municipiul Făgăraș” cuprinși în anexa 1 la prezenta hotărâre, sursa de finanțare este bugetul local-900.000 lei, iar pentru diferență, rectificându-se bugetul și realocând până la concurența sumei.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Biroul Investiţii şi Achiziţii Publice.
 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
MOGOȘ REMUS MIRON Secretarul municipiului,
LAURA ELENA GIUNCA
 
 
 
 
Hotărâre s-a adoptat cu 19 voturi pentru.
Consilieri în funcție -19
Consilieri prezenți -19
 
Prezenta hotărâre se comunică:
1 ex. Dosar şedintă
1 ex. Colecţie
1 ex. Prefectură
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Birou Investiţii şi Achiziţii Publice
1 ex. Comp. Relaţii cu publicul, arhivă
1 ex. Afişare.