HOTĂRÂREA NR. 130 din data de 29 iunie 2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economicipentru proiectul Amenajare Sectie Pediatrie la Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Fagaras

Nr. 130/2017 back

HOTĂRÂREA nr.130
din data de 29 iunie 2017

- privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economicipentru proiectul Amenajare Sectie Pediatrie la Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure" Fagaras
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate 18.805/28.06.2017 al Biroului Investiții și Achiziții Publice
prin care se propune aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici pentru proiectul Amenajare Sectie Pediatrie la Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure" Fagaras,
Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului și al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit c, alin. 4 lit d, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin 1 și art. 115 alin 1, lit.b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai proiectului Amenajare Sectie Pediatrie la Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure" Fagaras cuprinși în anexa 1 la prezenta hotărâre, sursa de finanțare este bugetul local, suma alocată este de 1.785.000 lei.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Biroul Investiţii şi Achiziţii Publice .

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                               CONTRASEMNEAZĂ,
MOGOȘ REMUS MIRON                                                                                     Secretarul municipiului,
                                                                                                                             LAURA ELENA GIUNCA
 
 
Hotărâre s-a adoptat cu 19 voturi pentru
Consilieri în funcție -19
Consilieri prezenți -19
 
Prezenta hotărâre se comunică:
1 ex. Dosar şedintă
1 ex. Colecţie
1 ex. Prefectură
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Birou Investiţii şi Achiziţii Publice
1 ex. Comp. Relaţii cu publicul, arhivă
1 ex. Afişare.