HOTĂRÂREA NR. 131 din data de 29 iunie 2017 privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii şi a listei de priorităţi

Nr. 131/2017 back

HOTĂRÂREA NR.131
din data de 29 iunie 2017

-privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii şi a listei de priorităţi
Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând Referatul Compartimentului evidenta patrimoniu concesiuni, inchirieri, administrare parcari, evidenta cu nr. 18803 din data de 28.06.2017, prin care se propune aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii şi a listei de priorităţi,
Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului și al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,
Ţinând seama de prevederile - Ordonanţa de urgenţă nr. 30 din 5 aprilie 2017 - pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei Naţionale pentru Locuinţe , Hotărârea nr. 304 din 5 mai 2017 - privind modificarae şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 şi Legea 152/1998 privind înfiintarea ANL, actualizata, HG 962/2001 Privind Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a Legii 152/1998 privind infiintarea ANL, actualizata,
În conformitate cu prevederile art.36, alin. 2, lit.c si lit.d, alin.6, lit. a, pct.17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată,
În temeiul art.45, alin.(1) şi alin.(3) şi art.115, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completatHOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii, valabilă pentru anul 2017, stabilită de Comisia socială de analizare a cererilor de locuinţe pentru tineri,destinate închirieri, prevazută in anexa 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă lista de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, valabilă pentru anul 2017, stabilită de Comisia socială de analizare a cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirieri, prevazută in anexa nr. 2, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 3. Listele prevazute la art.1 si 2 se vor aduce la cunoştinţă publică, după aprobarea acestora, prin afişare la sediul Primariei Municipiului Făgăraş.
Art. 4. Contestaţiile cu privire la listele prevazute la art.1 şi 2, se vor adresa Primarului, în termen de 7 zile de la afişarea listelor, iar soluţionarea acestora se va asigura în termen de 15 zile de la înregistrare.
Art. 5. Repartizarea locuinţelor construite din fondurile ANL se va realiza în funcţie de fondul locativ disponibil.
Art. 6. La data repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanţii acestora au obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces prin declaraţie pe propria răspundere.
Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, prin Compartimentul evidenţă patrimoniu.
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ,
MOGOȘ REMUS MIRON                                                                                                   Secretarul municipiului,
                                                                                                                                             LAURA ELENA GIUNCA
 
 
Hotărârea s-a adoptat cu 19 voturi pentru.
Consilieri în funcție-19
Consilieri prezenți-19
Prezenta hotărâre se comunică:
-1 ex. Dosarul de sedinţă
-1 ex. Colecţie
-1 ex. Prefectură
-1 ex. Primar
-1 ex. Secretar
-1 ex. Compartimentul evidenţă patrimoniu
-1 ex. Direcţia Buget-Finanțe
-1 ex. Compartiment Relaţii cu publicul, arhivă
-1 ex. Afişare