HOTĂRÂREA NR. 132 din data de 29 iunie 2017 privind completarea art. 1 din H.C.L. nr. 69 din data de 26.04.2017

Nr. 132/2017 back

HOTĂRÂREA NR.132
din data de 29 iunie 2017

 
privind completarea art. 1 din H.C.L. nr. 69 din data de 26.04.2017
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând Referatul Compartimentului evidenta patrimoniu concesiuni, inchirieri, administrare parcari, evidenta cu nr. 18481 din data de 26.06.2017, prin care se propune scoaterea la licitaţie a locurilor de parcare din Municipiul Făgăraş, Cartierul Negoiu, suprafeţe cuprinse în inventarul domeniului public, atestat prin HG. 972/2002,
Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului și al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică,
Tinând cont de prevederile la H.C.L.53 din data de 30.08.2017 - privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate în Municipiul Făgăraş, Lege nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală precum şi prevederile HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.
Văzând prevederile art.36, alin. (2), lit. (c) şi alin. (5), lit. (b), art.123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
În temeiul art. 45, alin. (3) şi art.115 alin. (1), lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată,
 
HOTĂRĂŞTE

Art. I. Se aprobă completarea art. 1 din H.C.L. nr. 69/ 26.04.2017 privind scoaterea la licitaţie a locurilor de parcare de reşedinţă din Municipiul Făgăraş - Cartierul Negoiu, după cum urmează:
Cartierul Negoiu - locurile 1-481 aferente blocurilor: BL. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 1 bis, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A, 8, 8A, 9, 9A, 10, 10A, 11, 11A, 12, 12A, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20,
Art II. Celelalte articole rămîn neschimbate.
Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, prin Compartimentului evidenta patrimoniu concesiuni, inchirieri, administrare parcari, evidenta .
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,
MOGOȘ REMUS MIRON                                                                                      Secretarul municipiului,
                                                                                                                              LAURA ELENA GIUNCA
 
 
Hotărârea s-a adoptat cu 19 voturi pentru.
Consilieri în funcție-19
Consilieri prezenți-19
Prezenta hotărâre se comunică:
-1 ex. Dosarul de sedinţă
-1 ex. Colecţie
-1 ex. Prefectură
-1 ex. Primar
-1 ex. Secretar
-1 ex. Compartimentul evidenţă patrimoniu
-1 ex. Direcţia Buget-Finanțe
-1 ex. Compartiment Relaţii cu publicul, arhivă
-1 ex. Afişare