HOTĂRÂREA nr.182 din data de 31 august 2017 privind concesionarea in temeiul HG 884/2004 a unui spatiu cu destinatie cabinet medical medicina de

Nr. 182/2017 back

HOTĂRÂREA nr.182
din data de 31 august 2017

-privind concesionarea in temeiul HG 884/2004 a unui spatiu cu destinatie cabinet medical medicina de
familie situat in Fagaras, str. Plopului, bl.4A, sc.C, ap. 2
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul Compartimentului evidenta patrimoniu, (concesiuni, inchirieri, administrare, parcari evidenta bunuri) nr. 22670 din 04.08.2017 , prin care se propune concesionarea in baza HG 884/2004 actualizata a unui spatiu cu destinatie cabinet medical medicina de familie situat in Fagaras, str.Plopului, bl.4A, sc. C, ap.2,
d-ului doctor DOLTU ADRIAN SORIN domiciliat in Fagara, str.Tabacari, bl.8, sc.A,ap.12,
Tinand seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
Vazand prevederile art.5 alin.2 din HG 884/2004, actualizata,coroborat cu art.41 alin.2 din 2 din Legea pensiilor nr.19/2000, actualizata, alin.2 ale OG 124/1998 republicata si actualizata, ale OUG 34/2006: Decizie nr.4/2008 a Colegiului medicilor si ale art.36 alin.5 lit a din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul art.45 alin.2 lit (c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba concesionarea spatiului cu destinatie Cabinet medical medicina de familie situat in Fagaras, str.Plopului, bl.4A, sc.C, Ap.2 d-ului doctor DOLTU ADRIAN SORIN, domiciliat in Fagaras, str.Tabacari,bl.8, sc.C, ap.2.
Art.2. Concesionarea acestui spatiu se face numai in scopul desfasurarii de activitati medicale.
Art.3. Pretul concesiunii (redeventa) va fi de 0,84 euro/mp/luna, conform Raportului de evaluare nr.13465 din 26.04.2016, intocmit de ing.dipl.ENUICA VIOREL.
Art.4. Durata concesiunii va fi de 2 ani respectiv de la data de 27.08.2017 pana la data de 26.08.2019.
Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Fagăraş, prin Compartimentul evidenta patrimoniu, (concesiuni, inchirieri, administrare, parcari evidenta bunuri).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,
MOTOC CARLA FLORENTINA                                                          Secretarul Municipiului,
                                                                                                            LAURA ELENA GIUNCA
 
 
Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru
Consilieri în funcție-19
Consilieri prezenți-18
 
Prezenta hotărâre se comunică:
1ex.Dosar ședință
1ex.Colecție
1ex.Prefectură
1ex.Primar
1ex.Secretar
1ex. Direcția Buget-Finanțe
- 1ex. Compartimentul Implementare Proiecte de Finanțare.
1ex. Compartimentului monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă
1ex.Compartiment Relații cu publicul și arhivă