HOTĂRÂREA nr.186 din data de 31 august 2017 privind scoaterea la licitaţie a locurilor de parcare de reşedinţă din Municipiul Făgăraş

Nr. 186/2017 back

HOTĂRÂREA NR.186
din data de 31 august 2017

privind scoaterea la licitaţie a locurilor de parcare de reşedinţă din Municipiul Făgăraş
Str. Tăbăcari, bl. 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 7, 8, 8A, 9, 9A, 12, 13, 14, 15, 16, 23A, 24
Str. Tăbăcari, bl. 54
Blvd Unirii, bl. 1B
Str. Vasile Alecsandri, bl. 5, bl.5B și bl.8
Str. Azotului bl. 10, 11
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând Referatul Compartimentului Evidenta patrimoniu nr. 23955 din data de 21.08.2017, prin care se propune scoaterea la licitaţie a locurilor de parcare din Municipiul Făgăraş, str. Tăbăcari bl. 12, 14, 15, 16, str. Tăbăcari bl. 9, 9A, str. Tăbăcari, bl. 7, 8, 8A, 23A, 24, 6A, 6B, 6C, 6D,6 E, 6F, str. Tăbăcari bl. 13, str Tăbăcari bl. 54, Bulevardul Unirii bl. 1B, str. Vasile Alecsandri bl. 5, bl.5B și bl.8, str. Azotului bl. 10, 11, suprafeţe cuprinse în inventarul domeniului public, atestat prin HG 972/2002,
Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică,
Tinând cont de prevederile la H.C.L. 149 din data de 31.07.2017 - privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate în Municipiul Făgăraş, Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală precum şi prevederile HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.
Văzând prevederile art.36, alin. (2), lit. (c) şi alin. (5), lit. (b), art.123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
În temeiul art. 45, alin. (3) şi art.115 alin. (1), lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată.
HOTĂRĂŞTE:

Art. I. Se aprobă scoaterea la licitaţie a locurilor de parcare de reşedinţă din Municipiul Făgăraş - Cartierul Tăbăcari, după cum urmează:
Strada Tăbăcari – locurile de parcare nr. 1 – 23, aferente blocurilor 12, 14, 15, 16;
Strada Tăbăcari, locurile de parcare nr. 1 – 13, aferente blocurilor 9, 9A;
Strada Tăbăcari, locurile de parcare nr. 1 – 40, aferente blocurilor 7, 8, 8A, 23A, 24;
Strada Tăbăcari, locurile de parcare nr. 43 – 58 și 60 - 72, aferente blocurilor 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F;
Strada Tăbăcari, locurile de parcare nr. 1 – 33, aferente blocului 54, scara A, scara B;
Strada Tăbăcari, locurile de parcare nr. 1-13, aferente blocului 13;
Strada Vasile Alecsandri, locurile de parcare nr. 1-9, aferente blocului 5B și bl.8;
Strada Vasile Alecsandri, locurile de parcare nr. 15-19, aferente blocului 5;
Bulevardul Unirii, locurile de parcare nr. 1 – 7, aferente blocului 1B, scara C, scara D;
Strada Azotului, locurile de parcare nr. 1 – 20, aferente blocurilor 10, 11.
Art.II. Durata contractului de închiriere este de 3 ani, fără a afecta destinaţia de parcare.
Art.III.Tariful de bază în parcările de reşedinţă este de 50 lei/an, cu posibilitatea aplicării fragmentat pe perioade mai mici.
Art.IV.Tarifele de bază pot fi actualizate anual prin H.C.L, totodată vor fi aprobate şi scutiri sau reduceri de tarif parcare pentru diferite categorii de persoane.
Art.V.Pentru atribuirea locurilor de parcare prin licitaţie publică cu strigare, saltul de supralicitare se stabileşte la valoarea de 10% din preţul de bază.
Art.VI. Se aprobă modelul contractului de închiriere a locului de parcare de reşedinţă în suprafaţa de 12.50 mp., conform HCL nr. 149 din data de 31.07.2017, iar taxa folosintă teren se calculează potrivit HCL nr. 173 din data de 22.12.2016 - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, astfel:
Strada Tăbăcari - zona B - 0,53 lei /mp;
Bulevardul Unirii – zona A – 0,76 lei / mp;
Strada Vasile Alecsandri – zona A – 0,76 lei / mp;
Strada Azotului – zona B - 0,53 lei /mp.
Art.VII. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, prin Compartimentului Evidenta patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                               CONTRASEMNEAZĂ,
MOTOC CARLA FLORENTINA                                                                            Secretarul Municipiului,
                                                                                                                             LAURA ELENA GIUNCA

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru
Consilieri în funcție-19
Consilieri prezenți-18
Prezenta hotărâre se comunică:
-1 ex. Dosarul de sedinţă
-1 ex. Colecţie
-1 ex. Prefectură
-1 ex. Primar
-1 ex. Secretar
-1 ex. Direcţia Buget-Finanțe
-1 ex. Comp.Relaţii cu publicul, arhivă
-1 ex. Compartimentului Evidenta patrimoniu
-1 ex. Afişare.