HOTĂRÂREA nr.187 din data de 31 august 2017 privind aprobarea cofinantarii Consiliului Local al Municipiului Fagaras si a U.A.T. Fagaras la proiectul ()

Nr. 187/2017 back

HOTĂRÂREA nr.187
din data de 31 august 2017

- privind aprobarea cofinantarii Consiliului Local al Municipiului Fagaras si a U.A.T. Fagaras la proiectul " Fazarea proiectului extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov " in cota de 157.193,00 lei – Faza II - POIM
Consiliul Local al Municipiului Fagaras, intrunit in sedinta ordinară ,

Vazand referatul nr.24.265 din 23.08.2017 al Biroului Achizitii si investitii privind aprobarea cofinantarii municipiului Fagaras la proiectul" Fazarea proiectului extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov " in cota de 157.193,00 lei – Faza II - POIM a HCL nr.47din 2008 privind aprobarea asocierii Municipiului Fagaras in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara " Asociatia de Apa "Sibiu ,
Tinând cont de avizele favorabile ale Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget –finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului, ale Comisiei pentru servicii publice, pentru comert si agricultura, ale Comisiei pentru administratia publica locala, juridica,apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, problemele minoritatilor, ale Comisiei de turism, relatii externe, integrare europeana,
In conformitate cu prevederile alin (8) ,art. 43 , cap. V " Finantarea serviciilor de utilitati publice " din Legea nr. 51/08.03.2006, servicii comunitare de utilitati publice , actualizata prin care tarifele pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice se aproba prin hotarari ale autoritatile deliberative ale unitatilor administrative – teritoriale ori, dupa caz, ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice , in numele si p e seama unitatilor administrative –teritoriale membre,
In conformitate cu prevederile art. 16,alin.3 ,lit.d) si art. 21 ,alin.1 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara " Asociatia de Apa " Sibiu,
In temeiul art . 36 al.2 lit d, alin 6 lit . a pct. 14 si ale art.45 alin 1, art .115 alin 1 lit b. din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
 
Art.1.- Se aproba cofinantarea proiectul " Fazarea proiectului extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov " in cota de 157.193,00 lei – Faza II - POIM.
Art.2.- Cu ducerea la la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se insarcineaza Primarul municipiului Fagaras, prin Directia Buget-Finanțe și Biroul Achizitii si investitii .
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,
MOTOC CARLA FLORENTINA                                                                              Secretarul municipiului,
                                                                                                                                LAURA ELENA GIUNCA
 Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru
Consilieri în funcție-19
Consilieri prezenți-18
 
Prezenta hotarare se comunica :
1ex. Dosar de sedinta
1ex. Colectie
1ex Prefectura
1ex. Primar
1ex Secretar
1ex Directia Buget-Finanțe
1ex. Biroul Achizitii si investitii
1ex. Compartiment Relații cu publicul și arhivă
1 ex Afisare