HOTĂRÂREA nr.188 din data de 31 august 2017 privind aprobarea unei asocieri între Municipiul Făgăraş şi Asociaţia Saving Orphaned Souls Sheila’s Animal Rescue Mission

Nr. 188/2017 back

HOTĂRÂREA nr. 188
din data de 31.08.2017

-privind aprobarea unei asocieri între Municipiul Făgăraş şi Asociaţia Saving Orphaned Souls Sheila’s Animal Rescue Mission în vederea asigurarii derularii activitatii in cadrul serviciului public a animalelor fara stapan din aria UAT Fagaras
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând referatul Directiei Administratie Publica Locala nr. 24.174/22.08.2017 prin care se propune aprobarea unei asocieri între Municipiul Făgăraş şi Asociaţia Saving Orphaned Souls Sheila’s Animal Rescue Mission în vederea realizării unor acţiuni de interes public local – asigurarii gestiunii serviciului public a animalelor fara stapan din aria UAT Fagaras,
Tinand cont de avizele favorabile ale Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget –finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului, ale Comisiei pentru servicii publice, pentru comert si agricultura, ale Comisiei pentru administratia publica locala, juridica,apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, problemele minoritatilor, ale Comisiei de turism, relatii externe, integrare europeana,
Văzând prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare precum şi prevederilor art. 1949 – 1954 Cod Civil,
Avînd în vedere prevederile art.36 alin.7 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
În temeiul art.45 alin. (1) şi (2) lit.f), ale art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:
 
 
Art.1 Se aprobă asocierea Municipiul Făgăraş cu Asociaţia Saving Orphaned Souls Sheila’s Animal Rescue Mission în vederea asigurarii derularii activitatii in cadrul serviciului public a animalelor fara stapan din aria UAT Fagaras în scopul imbunatatirii conditiilor de viata a animalelor fara stapan, a conditiilor de mediu, igienico-sanitare, sanatate publica si pentru protectia animalelor .
Art.2 Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se împuterniceşte domnul Sucaciu Gheorghe, Primarul Municipiului Făgăraş, pentru semnarea Contractului de asociere.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, prin Directia Administratie Publica Locala.
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ,
MOTOC CARLA FLORENTINA                                                                                        Secretarul Municipiului,
                                                                                                                                          LAURA ELENA GIUNCA
 
 
 
Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru
Consilieri în funcție-19
Consilieri prezenți-18
 
Prezenta hotărâre se comunică:
1ex.Dosar ședință
1ex.Colecție
1ex.Prefectură
1ex.Primar
1ex.Secretar
1ex.Dir.DAPL
1ex. Asociaţia Saving Orphaned Souls Sheila’s Animal Rescue Mission
1ex.DSVSA
1ex.Compartiment Relații cu publicul și arhivă