HOTĂRÂREA nr.190 din data de 31 august 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management si a caietului de obiective

Nr. 190/2017 back

HOTĂRÂREA NR.190
din data de 31 august 2017


-privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management si a caietului de obiective, in vederea ocuparii postului de manager a Casei Municipale de Cultura Fagaras, instituţie de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraş

Consiliul local al Municipiului Făgăraş, întrunit în şedinţă ordinară,

Având in vedere referatul de specialitate nr.24.080/22.08.2017 prin care se motivează necesitatea organizării si aprobarii Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management si a caietului de obiective, in vederea ocuparii postului de manager a Casei Municipale de Cultura Fagaras,
Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
Ţinând seama de prevederile art. 43^1 si art.45 din OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, precum si de anexa 2 din HG nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură,
In temeiul art. 36 alin.2 lit.d , art. 45 alin.2 lit. f şi al art. 115 alin. 1 lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.: Se aprobă organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Casa Municipala de Cultura Fagaras.

Art.2: Se aproba regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management si de solutionare a contestatiilor – Anexa 1.

Art.3: Se aproba Caietul de obiective privind proiectul de management pentru ocuparea postului de manager la Casa Municipala de Cultura Fagaras – Anexa 2 si a modelului cadru al contractului de management – Anexa 3

Art.4: Se aprobă Comisia de concurs pentru ocuparea postului de manager la Casa Municipala de Cultura Fagaras şi se propune un membru din partea Consiliului Local - Anexa 4, în următoarea componenţă:
Preşedinte:dl.Alexandru Florin-consilier local
Membrii: - dl.Csisar Marius – manager Centru Cultural Reduta Brasov
- d-na Soloceanu Mihaela – manager Teatrul Arlechino Brasov

Art.5: Se aprobă Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind respectarea procedurii evaluării finale a managementului Casei Municipale de Cultura şi se propune un membru din partea Consiliului Local, în următoarea componenţă:
Preşedinte:d-soara Suciu Andreea Oana-consilier local
Membrii:- d-na Bajenaru Elena – manager Muzeu Tarii Fagarasului „Valer Literat”
- dl.Rus Valer – manager Casa Muresenilor Brasov

Art.6: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Manager Casă Municipală de Cultură Fagaras și Compartimentul Resurse umane.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MOTOC CARLA FLORENTINA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI
GIUNCA LAURA ELENA

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru
Consilieri în funcție-19
Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:
1ex.Dosar ședință
1ex.Colecție
1ex.Prefectură
1ex.Primar
1ex.Secretar
1ex.Manager Casă Municipală de Cultură Fagaras
- 1ex. Compartimentul Resurse umane.
1ex.Compartiment Relații cu publicul și arhivă
1ex,Celor nominalizati
1ex.Afișare