HOTĂRÂREA nr.191 din data de 31 august 2017 privind desemnarea din cadrul Consiliului Local Făgăraș a consilierilor municipali care să facă parte din comisia de negociere ()

Nr. 191/2017 back

HOTĂRÂREA nr.191
din data de 31 august 2017

-privind desemnarea din cadrul Consiliului Local Făgăraș a consilierilor municipali care să facă parte din comisia de negociere pentru stabilirea prețului final la achiziționarea de către Municipiul Făgăraș a unor imobile – terenuri și construcții situate pe raza UAT Făgăraș
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând Referatul cu nr. 24134/22.08.2017 prin care se propune desemnarea din cadrul Consiliului Local Făgăraș a consilierilor locali care să facă parte din comisia de negociere pentru stabilirea prețului final la achiziționarea de către Municipiul Făgăraș a unor imobile – terenuri și construcții situate pe raza UAT Făgăraș,
Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2, lit.b și lit. d și alin.6, lit. a, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
În temeiul art.45 alin.(1) si (5) si ale art. 115 alin.(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art. 1. Se desemnează următori consilieri locali care vor face parte din comisia de negociere pentru stabilirea prețului final la achiziționarea de către Municipiul Făgăraș a unor imobile – terenuri și construcții situate pe raza UAT Făgăraș
MEMBRII: SUPLEANȚI:
1.dl.Stengel Norbert-consilier local 1.d-soara Suciu Andreea- consilier local
2.dl.Motoc Alexandru-consilier local
Art. 2: În situația în care un membru al comisiei de licitație nu are posibilitatea din motive obiective de a-și îndeplini atribuțiile specifice ce rezultă din caliatea de membru al comisiei din care face parte, va fi înlocuit cu membrul supleant.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraș prin Compartiment evidență patrimoniu.
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,
MOTOC CARLA FLORENTINA                                                                               Secretarul Municipiului,
                                                                                                                               LAURA ELENA GIUNCA
 
 
Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru
Consilieri în funcție-19
Consilieri prezenți-17
 
Prezenta hotărâre se comunică:
1ex.Dosar ședință
1ex.Colecție
1ex.Prefectură
1ex.Primar
1ex.Secretar
1ex. Direcția Buget-Finanțe
1ex. Compartimentul Evidenta patrimoniu
1ex.Compartiment Relații cu publicul și arhivă
1ex.Celor nominalizați
1ex.Afișare