HOTĂRÂREA nr.192 din data de 31 august 2017 privind casarea autoturismului marca Ford primit prin donaţie de la Muzeul Naţional Peleş Sinaia

Nr. 192/2017 back

HOTĂRÂREA NR.192
din data de 31 august2017

 
privind casarea autoturismului marca Ford primit prin donaţie de la Muzeul Naţional Peleş Sinaia, valorificarea acestuia şi achiziţionarea unui nou autoturism
Consiliul Local al Municipiului Făgăraş întrunit în sedinţă ordinară,

Având în vedere:
Referatul de specialitate nr 19963 / 10.07.2017 prin care Muzeul Ţării Făgăraşului „Valer Literat” propune casarea autoturismului marca Ford Transit 2.4 TD, primit prin donaţie de la Muzeul Naţional Peleş Sinaia, valorificarea acestuia şi achiziţionarea unui nou autoturism,
In conformitate cu Ordonanţa 80/30.08.2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, modificată şi completată de OUG 68/2012 şi de Legea 258/03.11.2015,
- Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, precum și al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,
În temeiul prevederilor art 36 alin 2, lit a, art 45 alin 1, art 115 alin 1 lit b, art 121, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată și completată,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art.1. Se aprobă casarea autoturismului marca Ford Transit 2.4 TD cu numarul de înmatriculare BV-01-MTF şi valorificarea acestuia.
Art.2. Se aprobă achiziţionarea unui nou autoturism, în limita a 1.600 cmc şi a sumei de 18.000 EURO.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Muzeul Tarii Fagarasului „Valer Literat".
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ,
MOTOC CARLA FLORENTINA                                                                                         Secretarul Municipiului,
                                                                                                                                         LAURA ELENA GIUNCA
 
  
Hotărâre s-a adoptat cu 17 voturi pentru
Consilieri în funcție – 19
Consilieri prezenți la ședința ordinară -17
Prezenta hotărâre se comunică:
- Dosar ședință
- Colectie
- Instituția Prefectului Braşov
Primarul Municipiului Făgăraş
Secretarul Municipiului
Direcţia Buget Finanţe
Muzeul Țării Făgărașului
Afișare