HOTĂRÂREA nr.193 din data de 31 august 2017 privind însuşirea Raportului de evaluare nr. 27/24.08.2017 intocmit în vederea achiziționarii imobilului – teren extravilan, amplasat la intersecția râului

Nr. 193/2017 back

HOTĂRÂREA nr. 193
din data de 31 august 2017

-privind însuşirea Raportului de evaluare nr. 27/24.08.2017 intocmit în vederea achiziționarii imobilului – teren extravilan, amplasat la intersecția râului Berivoi cu contracanalul amenajării hidrografice a râului Olt, proprietatea d-nei Vocilă Alexandra Doina, în vederea amenajării adăpostului pentru câini comunitari
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând Referatul cu nr. 24995/31.08.2017 al Compartimentului evidență patrimoniu, prin care se propune însușirea, de către Consiliul Local al Municipiului Făgăraș a Raportului de evaluare nr. 27/31.08.2017, precum și aprobarea achiziționării de pe piața liberă, prin negociere directă a imobilului teren extravilan, amplasat la intersecția râului Berivoi cu contracanalul amenajării hidrografice a râului Olt, proprietatea d-nei Vocilă Alexandra Doina, în vederea amenajării adăpostului pentru câini comunitari,
Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, precum și al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,
Ținând seama de HCL nr. 146/31.08.2017 prin care s-a aprobat ca oportună și de interes local, achiziționarea imobilului – teren extravilan, în suprafață de 5.800 mp, înscris în CF nr. 105627 Făgăraș, amplasat la intersecția râului Berivoi cu contracanalul amenajării hidrografice a râului Olt , proprietatea d-nei Vocilă Alexandra Doina, având ca destinație amenajarea adăpostului pentru câini comunitari, cuprinsă în lista de investiții pe anul 2017 și a răspunsului d-nei Vocilă Alexandra Doina nr. 24873/30.08.2017, prin care ne comunică faptul că și-a însușit Raportul de evaluare și nu este de acord cu prețul stabilit de către evaluator,
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2, lit.b și lit. d și alin.6, lit. a, pct. 17 din Legea nr. 2015/2001 privind administrația publică locală,
În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.3 și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 2015/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se însușește Raportul de evaluare nr. 27/24.08.2017, anexa nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmit în vederea stabilirii valorii de piață a imobilului – teren extravilan, în suprafață de 5.800 mp, înscris în CF nr. 105627 Făgăraș, amplasat la intersecția râului Berivoi cu contracanalul amenajării hidrografice a râului Olt , proprietatea d-nei Vocilă Alexandra Doina, în vederea achiziționării, de către Municipiul Făgăraș, a imobilului menționat anterior, în vederea amenajării adăpostului pentru câini comunitari.
Art. 2: Se aprobă achiziționarea de pe piața liberă, prin negociere directă a imobilului menționat la art.1, imobil ce va fi înscris în domeniul privat al Municipiului Făgăraș.
Art.3: Prețul final al achiziției va fi stabilit prin Proces-verbal de negociere încheiat de către Comisia de negociere pentru stabilirea prețului final la achiziționarea de către Municipiul Făgăraș a unor imobile – terenuri și construcții situate pe raza UAT Făgăraș, comisie ce va fi numită prin Dispoziția primarului Municipiului Făgăraș.
Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Birou investiții, achiziții și Compartimentul evidență patrimoniu.
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,
MOTOC CARLA FLORENTINA                                                                                  Secretarul Municipiului,
                                                                                                                                     LAURA ELENA GIUNCA
 
 
Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru
Consilieri în funcție-19
Consilieri prezenți-17
 
Prezenta hotărâre se comunică:
1ex.Dosar ședință
1ex.Colecție
1ex.Prefectură
1ex.Primar
1ex.Secretar
1ex. Direcția Buget-Finanțe
1ex. Birou investiții, achiziții
1ex. Compartimentul Evidenta patrimoniu
1ex.Compartiment Relații cu publicul și arhivă
1ex.Afișare