HOTĂRÂREA nr.183 din data de 31 august 2017 privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 5,29 mp din suprafata totala de 3732 mp, inscris in C.F.nr.105537

Nr. 183/2017 back

HOTĂRÂREA nr.183
din data de 31 august 2017

-privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 5,29 mp din suprafata totala de 3732 mp, inscris in C.F.nr.105537 domeniul public al Municipiului Fagaras, pentru amplasarea unui lift exterior pentru locatia ’’ Complexul Bulevard’’ – Corp A – Hotel amplasata in Fagaras, B-dul Unirii, nr.1A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând referatul Biroului administrare cladiri, terenuri, bunuri publice, urmariri contracte nr. 22751 din 18.08.2017 prin care se propune concesionarea directă a unui teren in suprafata totala de 3732 mp, inscris in C.F.nr.105537 domeniul public al Municipiului Fagaras, pentru amplasarea unui lift exterior pentru locatia ’’ Complexul Bulevard’’ – Corp A – Hotel amplasata in Fagaras, B-dul Unirii, nr.1A,
Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
Văzând prevederile art.36 alin.2 lit.c şi alin.5 lit.b, ale art 123 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale şi art.15 lit.e, art.17 si art. 41 din Legea nr.50/1991, republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, art.466, alin 8 si art. 467, alin 5 din Legea 227/2015 – Codul fiscal.
În temeiul art 45 alin.3 şi 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aproba concesionarea directa, pentru o perioadă de 49 de ani, a terenului în suprafaţă de 5,29 mp din suprafata totala de 3732 mp, inscris in C.F.nr.105537 domeniul public al Municipiului Fagaras pentru amplasarea unui lift exterior pentru locatia ’’ Complexul Bulevard’’ – Corp A – Hotel amplasata in Fagaras, B-dul Unirii, nr.1A .
Art.2 Se aprobă preţul de concesionare de 18 Lei/mp/an, conform Anexei nr.2 la HCL nr.173/22.12.2016. Redevenţa anuală se va achita până la data de 31 martie a fiecărui an.
Art.3 Contractul de concesiune va fi înregistrat de către concesionar în Cartea Funciară.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţeză Primarul Municipiului Făgăraş, prin Compartiment Evidenta patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,
MOTOC CARLA FLORENTINA                                                                 Secretarul Municipiului,
                                                                                                                 LAURA ELENA GIUNCA
 

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru și 2 abțineri
Consilieri în funcție-19
Consilieri prezenți-18
 
Prezenta hotărâre se comunică:
1ex.Dosar ședință
1ex.Colecție
1ex.Prefectură
1ex.Primar
1ex.Secretar
1ex. Direcția Buget-Finanțe
- 1ex. Compartiment Evidenta patrimoniu
1ex.Compartiment Relații cu publicul și arhivă
1ex.Afișare