HOTĂRÂREA nr.184 din data de 31 august 2017 privind lotul de sportivi din cadrul secției de handbal masculin al CSM Făgăraș

Nr. 184/2017 back

HOTĂRÂREA NR.184
din data de 31 august 2017

-privind lotul de sportivi din cadrul secției de handbal masculin al CSM Făgăraș - liga națională pentru anul competițional 2017-2018
Consiliul local al Municipiului Făgăraş, întrunit în şedinţă ordinară,

Având in vedere referatul nr. 22046/22.08.2017 , prin care se propune să se ia act de lotul de sportivi al secției de handbal masculin din cadrul Clubului Sportiv Municipal Făgăraș în conformitate cu dispozițiile art. 14 pct.7 din Regulamentul de organizare și funcționare a CSM Făgăraș, aprobat prin HCL nr. 6/2015,
Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
Tinand seama de Hotararea nr. 14/19.06.2017 a Consiliului Director al CSM Făgăraș prin care se aprobă lotul de sportivi al secției de handbal masculin, conform anexei,
Văzând prevederile Legii nr. 69/2000 privind educatia fizica si sportul, cu modificarile si completarile ulterioare, ale HG nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului precum si a altor prevederi legale in vigoare,
In temeiul art.36, alin.(5), lit.(a), pct.(6), art. 45 alin.(1), art.115 alin.(1), lit.(b) din Legea nr. 215 /2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Ia act de lotul de sportivi al secției de handbal masculin, liga națională pentru anul competișional 2017-2018 din cadrul Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, așa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Director nr.14/19.06.2017, anexa nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre, cu încadrarea în bugetul local aprobat inițial.
Art.2: Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Presedintele Clubului Sportiv Municipal Fagaras.
 
 
Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru
Consilieri în funcție-19
Consilieri prezenți-18
 
Prezenta hotărâre se comunică:
1ex.Dosar ședință
1ex.Colecție
1ex.Prefectură
1ex.Primar
1ex.Secretar
1ex. Direcția Buget-Finanțe
- 1ex. Presedintele Clubului Sportiv Municipal Fagaraș
1ex.Compartiment Relații cu publicul și arhivă