HOTĂRÂREA nr.185 din data de 31 august 2017 privind stabilirea taxei pentru folosirea Bazei sportive a Municipiului Făgăraș în cadrul unor competiții oficiale

Nr. 185/2017 back

HOTĂRÂREA NR.185
din data de 31 august 2017

-privind stabilirea taxei pentru folosirea Bazei sportive a Municipiului Făgăraș în cadrul unor competiții oficiale
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinara,
 
Văzând Raportul de specialitate cu nr. 24.304/23.08.2017 al Compartimentului evidenta patrimoniu prin care propune stabilirea taxei pentru folosirea Bazei sportive a Municipiului Făgăraș în cadrul unor competiții oficiale,
Tinand seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană, precum și al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură,
Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare a activității fotbalistice al FRF si ale Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 , art.27 şi 30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi art.484 şi 490 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
În temeiul art.36 alin. (2) lit. (b) şi alin.4 lit. (c) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si art.45 alin.2 lit. c) şi art.115 alin 1, lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1. Se stabileste taxa pentru folosirea Bazei sportive a Municipiului Făgăraș în cadrul unor competiții oficiale în cuantum de 200 lei/oră.
Art.2 Utilizatorul Bazei sportive își va asuma răspunderea pentru plata integrală a distrugerilor survenite pe parcursul utilizării terenului. în cazul deteriorării sau distrugerii suprafeţei de joc, sau al altui bun aparţinând bazei sportive, persoana în cauză urmând să acopere toate cheltuielile materiale pentru înlăturarea deteriorărilor produse, şi reparaţiile aferente.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Fagaras, prin Compartiment evidenta patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                            CONTRASEMNEAZĂ,
MOTOC CARLA FLORENTINA                                                                        Secretarul Municipiului,
                                                                                                                          LAURA ELENA GIUNCA
 
 
Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru
Consilieri in functie 19
Consilieri prezenti -18
 
 
Prezenta hotărâre se comunică:
1ex. dosarul de şedinţă
1ex. colecţie
1ex. Prefectură
1ex. Primar
1ex. Secretar
1 ex. Comp.evid.patrimoniu
1 ex. Serv Venituri Bugetare
1 ex. Afişaj