Proiecte de hotărâri - Ședința ordinară din 30.08.2018

DISPOZIŢIA NR.974 din data de 24 august 2018
-privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru joi, data de 30 AUGUST 2018

Primarul Municipiului Făgăraş,

     Ţinând seama de prevederile art.39 alin.(l) şi alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu privire la convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară,
în temeiul art.68 alin.(l) şi ale art. 115 alin.(l), lit.”a” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
 
DISPUNE:

     Art. I. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă ordinară pentru joi, data de 30 AUGUST 2018, orele 18:00, în sala de şedinţe a Primăriei, cu următorul proiect al
ORDINII DE ZI:

1.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-nei CÂRLAN ANCA.

2.    Depunerea jurământului d-nei consilier local CÂRLAN ANCA.

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraş şi al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Făgăraş.

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a statului de funcţii ale Poliţiei Locale Făgăraş.

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Statutului şi Actului Constitutiv ale Asociaţiei de Dezvoltare Integrată a Făgăraşului aprobat iniţial prin HCL.nr.35/2015.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF "Bazin de înot acoperit în Municipiul Făgăraş" şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu titlul "Bazin de înot acoperit în Municipiul Făgăraş".

7.    Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L.nr. 108/26.04.2018 privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str.Tudor Vladimirescu, bl.l. sc.C, ap.14, judeţul Braşov, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990 şi revocarea H.C.L.nr. 186/2018 privind însuşirea raportului de evaluare.
 
8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilelor A.N.L.situate în Făgăraş, str.Câmpului - Bloc H în 20 apartamente (CF.nr. 103346), Bloc I în 20 apartamente (CF.nr. 103347) şi Bloc J în 20 apartamente (CF.nr. 103348).

9.    Proiect de hotărâre privind realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul teren situat în Făgăraş, cvartal 13 Decembrie, în suprafaţă de 31.643 mp, înscris în CF.nr. 100719 Făgăraş, nr.top.2412/1/2/2/1/1.

10.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Negoiu, nr.2, înscris în CF.nr. 100026 Făgăraş, nr.top. 1249/1, 1250/1/1, 1251/1, în suprafaţă de 5.235 mp.

11.    Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de actualizare a informaţiilor de carte funciară (actualizare date imobil) pentru imobilul situat în Făgăraş, str.Aleea Livezii, nr.10.

12.    Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Făgăraş, Şoseaua Hurezului, nr.7, Judeţul Braşov, compus din clădire - Atelier formare - 205A în suprafaţă de 754,5 mp şi teren aferent în suprafaţă de 2260 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Făgăraş - pentru desfăşurarea activităţilor de voluntariat, educaţie şi responsabilizarea comunităţii în scopul prevenţiei abandonului canin.

13.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă. (SEPTEMBRIE 2018).