Proiecte de hotărâri - Ședința ordinară din 19.12.2018

DISPOZIŢIA NR.1840
din data de 14 decembrie 2018
-privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru miercuri, data de 19 DECEMBRIE 2018


     Primarul Municipiului Făgăraş,
     Ţinând seama de prevederile art.39 alin.(l) şi alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu privire la convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară,
în temeiul art.68 alin.(l) şi ale art. 115 alin.(l), lit.”a” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
 

DISPUNE:


     Art. I. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă ordinară pentru miercuri, data de 19 DECEMBRIE 2018, orele 18:00, în sala de şedinţe a Primăriei, cu următorul proiect al
 

ORDINII DE ZI:


1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Ţării Făgăraşului “Vaier Literat”, instituţie de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraş, precum şi a comisiilor de evaluare constituite în acest scop.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de partener în proiectul cu titlul "ROMÂNIA CREŞTE CU TINE - Educaţie timpurie, o investiţie în viitor", implementat de Asociaţia Centrul Step by Step Pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională, împreună cu Asociaţia Internaţională Step by Step,reprezentată de UNICEF în România şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune al Direcţiei de Asistenţă Socială Făgăraş privind serviciile sociale acordate la nivelul Municipiului Făgăraş.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea/neaprobarea eşalonării la plată a datoriilor S.C. Decor Building S.R.L.

5.    Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş şi ale Primarului Municipiului Făgăraş în calitate de intimaţi, în Dosar nr.3352/226/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraş.

6.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă (IANUARIE 2019).
 
7.    Informare nr.3457/07.12.2018 din partea Curţii de Conturi Braşov referitoare la Decizia nr.34/05.12.2018 cuprinzând măsurile pe care ordonatorul principal de credite trebuie să le ia pentru înlăturarea deficienţelor constatate de Camera de Conturi Braşov, în vederea urmăririi punerii în execuţie a acesteia.

8. PROIECT de Hotarare privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public  al Municipiului Făgăraş, însuşit prin HCL nr. 17/2000 cu completările ulterioare, atestat prin HG 972/2002

- Extrase CF (partea 1)
- Extrase CF (partea 2)
- Documente justificative

9.    Diverse.