Proiecte de hotărâri - Ședința ordinară din 30.01.2019

DISPOZIŢIA NR.55
din data de 23 ianuarie 2019
-privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru miercuri, data de 30 IANUARIE 2019


     Primarul Municipiului Făgăraş,
     Ţinând seama de prevederile art.39 alin.(l) şi alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu privire la convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară,
în temeiul art.68 alin.(l) şi ale art. 115 alin.(l), lit.”a” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

DISPUNE:

     Art. I. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă ordinară pentru miercuri, data de 30 IANUARIE 2019, orele 18:00, în sala de şedinţe a Primăriei, cu următorul proiect al
ORDINII DE ZI:

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul IV 2018 la data de 31.12.2018.

2.     Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraş şi din serviciile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş pentru anul 2019.

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraş, a Regulamentului privind aplicarea taxei speciale de salubritate, aprobarea Regulamentului privind aplicarea taxei speciale de salubritate precum şi modificarea şi completarea, începând cu data de 01.01.2019, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate din Municipiul Fagaras prin incredinţare directă nr.5035/05.03.2008 şi a Contractului de delegare a gestiunii activităţilor de măturat stradal şi deszăpezire din Municipiul Făgăraş prin încredinţare directă nr. 12.057/2011.

4.     Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice, modificarea tarifului pentru juridice privind colectare separată si transport deşeuri reziduale si biodegradabile de la agenţii economici din Municipiul Făgăraş, stabilirea tarifului pentru colectare, transport, stocare temporară şi sortare deşeuri hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeuri municipale, stabilirea tarifului pentru ridicare, transport şi depozitare D.E.E.E.şi modificarea unor tarife aferente contractului de concesiune nr. 12. 057/01.06.2011 începând cu data de 01 ianuarie 2019.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune cu atribuire directă către S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraş a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie si deratizare în Municipiului Făgăraş, a Studiului de oportunitate şi a Caietului de sarcini.

6.    Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal - cort pentru nunţi şi anexe situat în Făgăraş, zona de nord a imobilelor din str.Doamna Stanca, 134-164.

7.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.3 din HCL:nr.431/2018 ca urmare a modificării modelului de acord de parteneriat conform solicitării Asociaţiei Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională din data de 10.01.2019 pentru proiectul cu titlul "ROMÂNIA CREŞTE CU TINE - Educaţie timpurie, o investiţie în viitor".

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării art. 2 si art.3 din H.C.L nr. 122 din data de 26.04.2018 privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul PORCOI8/13/13.1/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/381/13), AP 13, PI 9b, Obiectivul specific 13.1: îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020 inclusiv aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate proiect obiectiv de investiţii "Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş”.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării art. 1 din H.C.L nr. 123 din data de 26.04.2018 în conformitate cu recomandările formulate urmare etapelor de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii şi de evaluare tehnică şi financiară solicitate de finanţator în cadrul etapei de precontractare pentru obiectivul de investiţii “Modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 7 - Municipiul Făgăraş44.

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării art. 1 din H.C.L nr. 124 din data de 26.04.2018 în conformitate cu recomandările formulate urmare etapelor de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii şi de evaluare tehnică şi financiară solicitate de finanţator în cadrul etapei de precontractare pentru obiectivul de investiţii “Modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 7 - Municipiul Făgăraş44.

11.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului "Strada Veteranilor tronson II", situat în Făgăraş, înscris în CF.nr. 106239 Făgăraş, nr.top.2236/33, în suprafaţă de 735 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive a imobilului în cartea funciară, pe numele Municipiului Făgăraş - domeniul public.

12.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului "Strada Veteranilor tronson I", situat în Făgăraş, înscris în CF.nr.103238 Făgăraş, nr.top.2236/32, în suprafaţă de 2.079 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive a imobilului în cartea funciară, pe numele Municipiului Făgăraş - domeniul public.

13.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş, parte din Str. Cânepii, înscris în CF.nr.104655 Făgăraş, nr.topl04655, în suprafaţă de 820 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive a imobilului în cartea funciară, pe numele Municipiului Făgăraş - domeniul public.

14.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului - parte parc, situat în Făgăraş, aflat în faţa imobilului din Str. Republicii, nr.administrativ 28, înscris în CF.nr.106200 Făgăraş, nr.top.1136, 1137, în suprafaţă de 871 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive a imobilului în cartea funciară, pe numele Municipiului Făgăraş - domeniul public.
 
15.    Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului "Strada Livezii tronson I", imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 7.687 mp., ca fiind de uz şi interes public local, atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului "Strada Livezii tronson I" şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

16.    Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului "Strada Veteranilor tronson III", imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 1.060 mp., ca fiind de uz şi interes public local, atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului "Strada Veteranilor tronson III", şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

17.    Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata de inflaţie, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică a cuantumului chiriei aplicată în anul 2019 pentru locuinţele din fondul locativde stat şi locuinţă de intervenţie aflate în domeniul public/privat al Municipiului Făgăraş.

18.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuţi.

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2019.

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, care solicită subvenţii de la bugetul local şi a Grilei de evaluare a acestora cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare.

21.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă. (FEBRUARIE 2019).

22.    Diverse.