Proiecte de hotărâri - Ședința ordinară din 28.03.2019

DISPOZIŢIA NR.444
din data de 22 martie 2019
-privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru joi, data de 28 MARTIE 2019


     Primarul Municipiului Făgăraş,
     Ţinând seama de prevederile art.39 alin.(l) şi alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu privire la convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară, în temeiul art.68 alin.(l) şi ale art. 115 alin.(l), lit.”a” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

DISPUNE:

Art. I. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă ordinară pentru joi, data de 28 MARTIE 2019, orele 18:00, în sala de şedinţe a Primăriei, cu următorul proiect al

ORDINII DE ZI:

1.    Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui CÎRJE CĂTĂLIN GEORGE.

2.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui POPARAD GHEORGHE-COSMIN - depunere jurământ.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului Anual de Execuţie a Bugetului Municipiului Făgăraş.

4.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţie - grădiniţă, situat în Str. 13 Decembrie, nr.25 A, înscris în CF.nr. 106279 Făgăraş, nr.top.2411/1/1/22/1/1/1/1/2/2/1, în suprafaţă de 696 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate în str.Câmpului, bl.B, C, D, F, G, H, I şi J şi aprobarea valorii nominale a chiriei lunare.

6.    Proiect de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul "închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş".
 
7.    Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale la plata impozitului pe clădiri pentru S.C. TRANSYLVANIE IMOB S.R.L., prin scutirea de la plata impozitului, ca urmare a executării investiţiei "Extindere hală producţie şi depozitare", situată în Făgăraş, str.Negoiu, nr.151 B.

8.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de concesiune privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Făgăraş, aprobat prin HCL.nr.88/2014.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale Făgăraş pe anul 2019.

10.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.2 şi art.3 din HCL.nr.31/31.01.2018, privind constituirea unei Comisii mixte de analiză a rezultatelor obţinute în urma efectuării studiului de specialitate pentru structura educaţională, ca urmare a demisiei unuia dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Făgăraş.

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managerului Muzeului Ţării Făgăraşului "Vaier Literat" Făgăraş.

12.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă. (APRILIE 2019).

13.     Informare privind raportul referitor la activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfăşurată în semestrul II al anului 2018, al Direcţiei de Asistenţă Socială Făgăraş.

14. Diverse.