Proiecte de hotărâri - Ședința ordinară din 24.04.2019

22.04.2019 - MATERIALE IN COMPLETARE - Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al Municipiului Făgăraş pentru anul  2019.

AVIZE (Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al Municipiului Făgăraş pentru anul  2019.)

24.04.2019 - MATERIALE IN COMPLETARE - PH privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraş

24.04.2019 - MATERIALE IN COMPLETARE - PH privind modificarea si completarea art. 2 si 3 ale H.C.L 127/04.05.2018 ca urmare a aplicării prevederilor legislative ale O.U.G 114/2018 pentru proiectul cu titlul "Dezvoltare antreprenorială prin înfiinţare Incubator de afaceri Făgăraş" - CodSMIS 122962

24.04.2019 - MATERIALE IN COMPLETARE - PH privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului Casei Municipale de Cultura Fagaras

DISPOZIŢIA NR.515
din data de 19 aprilie 2019
-privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru miercuri, data de 24 APRILIE 2019

 
      Primarul Municipiului Făgăraş,
     Ţinând seama de prevederile art.39 alin.(l) şi alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu privire la convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară,
     în temeiul art.68 alin.(l) şi ale art. 115 alin.(l), lit.”a” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

DISPUNE:

Art. I. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă ordinară pentru miercuri, data de 24 APRILIE 2019, orele 18:00, în sala de şedinţe a Primăriei, cu următorul proiect al

ORDINII DE ZI:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul I 2019 Ia data de 31.03.2019.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al Municipiului Făgăraş pentru anul  2019.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.SALCO SERV S.A.Făgăraş pentru anul 2019.

4.    Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020.

5.    Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local de către domnul Sporiş Felician-Severus prin doamna Sporiş Mihaela Delia.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraş.

7.     Proiect    de hotărâre privind propunerea de aprobare a CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşură pe parcursul anului 2019 în Municipiul Făgăraş şi evidenţierea fondurilor necesare în bugetul local 2019.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu Clubul Sportiv Ţara Făgăraşului în vederea susţinerii financiare a sportivului fagărăşean Curticăpean Ioan- Aurelian pentru a participa la CAMPIONATUL MONDIAL DE ÎNOT MASTERS din COREEA DE SUD - GWANGJU care va avea loc în perioada 12-18 august 2019 în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 11.500 lei.

9.    Proiect de hotărâre privind privind oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraş cu Asociaţia Română de Skandenberg ”Braţ de Fier „ în vederea susţinerii financiare a sportivului fagăraşan Ioan Cristian Puşcasu pentru a participa la Campionatul European de Skandenberg în luna mai 2019 în Loutraki - Grecia, respectiv pentru a participa la Campionatul Mondial de Skandenberg care se va desfăşura în luna septembrie 2019 în Katowice -Polonia, în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 14.000 Iei.

10.    Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş pentru asistenţă şi consultanţă juridică, în vederea înfiinţării Serviciului Public de Termoficare.

11.    Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş şi ale Primarului Municipiului Făgăraş, în calitate de intimaţi, în Dosar nr.4183/226/2018, aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraş.

12.    Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş, în calitate de pârât, în Dosar nr.205/62/2018, aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov.

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Transport Public Local al Municipiului Făgăraş.

14.    Proiect de hotărâre privind identificarea unor soluţii pentru realizarea transportului public local în Municipiul Făgăraş prin închirierea/achiziţionarea în sistem leasing, a două mijloace de transport destinate transportului public local, stabilirea traseelor şi a tarifului de călătorie.

15.    Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Intituţia Prefectului Judeţului Braşov - Serviciul Public Regim Permise de Conducere şi înmatriculare Vehicule a unui spaţiu în suprafaţă de 33.30 mp, din suprafaţa totală de 1705 mp, înscris în CF.nr. 100626 - imobil aflat în proprietateapublică a Municipiului Făgăraş, situat în str.Şoseaua Combinatului, nr.Al - pentru sală aşteptare probă practică.

16.     Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a Planului local multianual al Municipiului Făgăraş pentru creşterea numărului de clădiri noi şi existente al căror consum de energie este aproape egal cu zero, potrivit prevederilor art.14, alin.(5) din Legea nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată.

17.    Proiect de hotărâre privind participarea U.A.T. Municipiul Făgăraş în cadrul „Programul privind închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme” şi contractarea finanţării, aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul „închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş” şi asigurarea şi susţinerea contribuţiei proprii pentru realizarea proiectului „închidere rampă deşeuri în Municipiul Făgăraş”.

18.    Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de actualizare a informaţiilor de carte funciară, a unui imobil-teren situat în Făgăraş, str.Aleea Livezii, nr.lOA, dezmembrarea acestui imobil în 2 loturi, înscrierea unui lot în favorul Primăriei Municipiului Făgăraş, conform H.C.L.nr.38/31.01.2018 şi revocarea H.C.L.nr.235/30.08.2018.

19.    Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat in domeniul public a imobilului-teren extravilan, situat in Fagaras, Sos.Combinatului, inscris in CF.nr. 100854 Fagaras, in suprfata de 2.051 mp, avand destinaţie de “drum”, conform Planului Urbanistic Zonal- ansamblu residential in Sos.Combinatului, ca fiind de uz si interes public local, in vederea intabulaţii in cartea funciara pe numele Municipiului Fagaras-domeniu public si modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Fagaras.

20.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr.19/29.03.2019 pentru imobilul - apartament 2 camere, situat în Făgăraş, str. 13 Decembrie, bl.23, ap.8, aprobat la vânzare.

21.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr.20/29.03.2019 pentru imobilul - apartament 2 camere, situat în Făgăraş, str.Narciselor, bl.B, sc.B, ap.20, aprobat la vânzare.

22.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr.21/29.03.2019 pentru imobilul - apartament 2 camere, situat în Făgăraş, str.Tudor Vladimirescu, bl.20, sc.B, ap.2, aprobat la vânzare.

23.    Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.5.448/27.04.1999, în sensul schimbării titularului contractului, ca urmare a încheierii contractului de vânzare nr.1430/12.09.2018.

24.    Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.15.330/31.07.2012, în sensul schimbării titularului contractului, ca urmare a încheierii contractului de vânzare-cumpărare nr.3744/26.10.2018.

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă organizată în condiţiile legii, a unui teren din domeniul public, în suprafaţă de 8,00 mp, din suprafaţa totală de 8.741 mp, identic cu cel înscris în CF.nr. 105976 situat în Făgăraş, str.NicoIae Bălcescu Tronson II (în vecinătatea bl.6B, B-dul Unirii), în vederea amplasării unui chioşc ambulant atelaj de tip rustic ( construcţie provizorie), pentru comercializare produse alimentare.

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării denumirii proprietarului imobilului - teren, în suprafaţă de 5.764 mp, situat în Făgăraş, Str.Parcului, nr.2, înscris în CF.nr. 104134 Făgăraş, nr.top. 104134.

27.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Fagaras a imobilului teren, situat in Fagaras, str.Dr.I.Senchea, nr.2, inscris in CF.nr. 104173 Fagaras, Cad. 1208, Top. 1422/2/2/2/2/3/2/2, 1422//2/2/2/2/3/1/3/3/2, in suprafaţa de 5337 mp.

28.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Fagaras a imobilului teren, situat in Fagaras, str.Negoiu, nr.147, inscris in CF.nr. 105393 Făgăraş, nr.top. 105393, în suprafaţă de 18.867 mp.

29.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Fagaras a imobilului teren - curte grădiniţă, situate în Făgăraş, Str. 13 Decembrie, nr.25A, înscris în CF.nr. 106280 Făgăraş, nr.top.2411//1/1/22/1/1/1/1/2/2/2, în suprafaţă de 1.154 mp, ca fiind de uz şi interes public local si modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

30.    Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului „drum exploatare str.Libertăţii + pod Galaţi”, imobil situat în intravilanul Municipiului Făgăraş, în suprafaţă de 6.453 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului, în vederea întabulării în cartea funciară pe numele Municipiului Făgăraş-domeniu public şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

31.    Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate în Municipiul Făgăraş, str.Câmpului, blocurile A, B, C.

32.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă (MAI 2019).

33.    Diverse.