Proiecte de hotărâri - Ședința ordinară din 30.05.2019

DISPOZIŢIA NR.613 din data de 24 mai 2019
-privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru joi, data de 30 MAI 2019


     Primarul Municipiului Făgăraş,
     Ţinând seama de prevederile art.39 alin.(l) şi alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu privire la convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară, în temeiul art.68 alin.(l) şi ale art. 115 alin.(l), lit.”a” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

DISPUNE:

Art. I. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă ordinară pentru joi, data de 30 MAI 2019, orele 18:00, în sala de şedinţe a Primăriei, cu următorul proiect al

ORDINII DE ZI:

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2019.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.PIEŢE TÂRGURI şi OBOARE Făgăraş S.R.L.pentru anul 2019.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.NITROPARC S.R.L. Făgăraş pentru anul 2019.

4.    Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii valabilităţii eşalonării la plata datoriilor de către S.C.Bunget Invest S.R.L.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de beneficiar în cadrul P.O.C.A. 2014-2020 Apel: P.O.C.A./350/2/ Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publica locala CP 10/2018, inclusive aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul “Administraţie publică împreună cu cetăţenii” - SMIS 126332.

6.    Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat în Dosar nr.1812/62/2014, aflat pe rolul Tribunalului Braşov în care Municipiul Făgăraş are calitatea de pârât în contradictoriu cu dlDIJMĂRESCu” SEBASTIAN şi d-na DIJMĂRESCU ADINA - Obiectul dosarului fiind acţiune în constatare.
 
7.    Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL.nr.l 15/2019, privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş, în calitate de reclamant, în Dosar nr.4862/226/2018, aflat pe rolul Tribunalului Braşov.

8.    Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de închiriere nr.17.880/26.06.2018, în sensul schimbării titularului contractului, ca urmare a încheierii Hotărârii Judecătoreşti Dosar nr. 1716/226/2019, privind înscrierea Asociaţiei Pensionarilor "Unirea" din Ţara Făgăraşului.

9.    Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Clubul Columbofil din cadrul Asociaţiei Judeţene Columbofil Braşov, a unui spaţiu în suprafaţă de 30 mp, din suprafaţa totală de 1705 mp, înscrisă în CF.nr. 100626 - imobil aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraş, situat în str.Şoseaua Combinatului, nr.Al - Tribuna mare Punct termic pentru sediu asociaţie.

10.    Proiect de hotărâre privind criteriile de acces la locuinţe şi ierarhizarea prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii tinerilor, construite prin A.N.L. în Municipiul Făgăraş, precum şi formularul de înscriere pe lista de prioritate la locuinţe în regim de închiriere, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi actele justificative pentru probarea îndeplinirii criteriilor cadru de acces şi de ierarhizare prin punctaj.

11.    Proiect de hotărâre privind concesionarea în temeiul HG.nr.884/2004 a unui spaţiu cu destinaţie cabinet medical medicina de familie situat în Făgăraş, str.Negoiu, Bl.6, Sc.D, ap.l. (nr.inreg.proiect 45.154/21.05.2019).

12.    Proiect de hotărâre privind concesionarea în temeiul HG.nr.884/2004 a unui spaţiu cu destinaţie cabinet medical medicina de familie situat în Făgăraş, str.Negoiu, Bl.6, Sc.D, ap.l. (nr.inreg.proiect 45.153/21.05.2019).

13.    Proiect de hotărâre privind concesionarea în temeiul HG.nr.884/2004 a unui spaţiu cu destinaţie cabinet medical medicina de familie situat în Făgăraş, str.Tăbăcari, Bl.8, Sc.A, Ap.2.

14.    Proiect de hotărâre privind însuşirea dreptului de proprietate asupra imobilului teren situat în Făgăraş, Şos. Combinatului, înscris în CF nr. 100854 Făgăraş, în suprafaţă de 2.051 mp, având destinaţie de ”drum” conform Planului Urbanistic Zonal- ansamblu rezidenţial în Şos. Combinatului, trecerea din domeniul privat în domeniul public a imobilului menţionat, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară pe numele Municipiului Făgăraş - domeniu public precum şi completarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - cort pentru nunţi şi anexe, situat în Făgăraş, zona de nord a imobilelor din strada Doamna Stanca 134 - 164.

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe în condiţiile legii, către Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici Braşov, Subfiliala Făgăraş, a unui spaţiu în suprafaţă de 17,90 mp, din suprafaţa totală de 71,57 mp, înscrisă în CF.nr. 106315 - C2 - U8 - imobil aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraş, situat în str.Republicii,nr.l8 - pentru sediu birou.

17.    Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului "Strada Miron Costin", imobil situat în Făgăraş, în suptafaţă de 2.554 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului "Strada Miron Costin" şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiulu Făgăraş.

18.    Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului " Strada Aron Pumnu",situat în Făgăraş, în suptafaţă de 743 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului"Strada"Aron Pumnu", şi completarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiulu Făgăraş.

19.    Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului " Strada Cerbului",situat în Făgăraş, în suptafaţă de 1.450 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului"Strada"Cerbului", precum şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiulu Făgăraş.

20.    Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului " Strada Câmpului Vechi",situat în Făgăraş, în suptafaţă de 7.168 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului"Strada Câmpului Vechi", precum şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiulu Făgăraş.

21.    Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului " Strada George Coşbuc - tronson I",situat în Făgăraş, în suptafaţă de 2.462 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobiluluf'Strada George Coşbuc - tronson I", şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiulu Făgăraş.

22.    Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului " Strada George Coşbuc - tronson II",situat în Făgăraş, în suptafaţă de 902 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului"Strada George Coşbuc - tronson II", şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiulu Făgăraş.

23.    Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului " Strada Dr.Ioan Şenchea II",situat în Făgăraş, în suptafaţă de 1.418 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului"Strada Dr.Ioan Şenchea II", şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiulu Făgăraş.

24.    Proiect de hotărâre privind realizarea Transportului Public Local în Municipiul Făgăraş prin autobuze urbane achiziţionate de către Municipiul Făgăraş şi revocarea HCL.nr.87/2019.

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu Asociaţia Părinţilor - Radu Negru, în vederea susţinerii financiare în sumă de 4.700 Iei a deplasării în scop educaţional şi cu scopul implementării unui proiect pilot privind integrarea în învăţământul de masă a elevilor reveniţi în ţară din străinătate, a delegaţiei de cadre didactice şi elevi la Instituto Comprensive Corrado Melone", Ladispoli, Italia.

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Municipiului Făgăraş, în anul 2019 a Fundaţiei “ Hospice Casa Speranţei” în vederea acordării de servicii specializate de îngrijiri paliative medicale, sociale, psiho - emoţionale pentru persoane cu handicap şi persoane vârstnice cu boli incurabile.

27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a statului de funcţii şi nivelul salarial ale Serviciului de Transport Local al Municipiului Făgăraş.

28.    Proiect de hotărâre privind transformarea postului de consilier clasa I grad Debutant, în consilier clasa I grad asistent.

29.    Proiect de hotărâre privind oportunitatea asocierii în participaţiune a Municipiului Făgăraş pe de-o parte şi ASOCIAŢIA ICAR MUSIC 2018 pe de altă parte, în vederea promovării reciproce şi a
organizării Evenimentului "Summer Fest Făgăraş", în perioada 14-16 iunie 2019, între orele 17-22 în Făgăraş.

30.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă. (IUNIE 2019).