Proiecte de hotărâri - Ședința ordinară din 29.06.2017

DISPOZIŢIA NR. 1082

din data de 22 iunie 2017
 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru joi,data de 29 IUNIE 2017
 
 
 
Primarul Municipiului Făgăraş,

     Ţinând seama de prevederile art.39 alin.(1) şi alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu privire la convocarea Consiliului Local în sedinţă ordinară, În temeiul art.68 alin.(1) şi ale art. 115 alin.(1), lit.”a” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,   
 
DISPUNE:
 
Art. I. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în sedinţă ordinară  pentru joi, data de 29 IUNIE 2017, orele 18.00, în sala de şedinţe a Primăriei, cu următorul proiect al
 
ORDINII DE ZI:
 
1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2017;
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ca oportună și de interes local, achiziționarea imobilului apartament cu două camere-monument istoric, înscris în CF 12109 Făgăraș, proprietatea D-nei Pal Viorica, situat în Făgăraș, Str. Nicolae Bălcescu nr. 53, Jud. Brașov;
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ca oportună și de interes local, achiziționarea imobilului – apartament două camere înscris în CF nr. 102202-C1-U19 Făgăraș, proprietatea D-lui Andronic Petru și a D-nei Andronic Angele (soție), situat în Făgăraș, Str. Plopului, bl. 2A, sc. C, ap.9;
 
4. Proiect de hotărâre privind oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraș pe de o parte și Asociația Oxford Retreat pe de altă parte, în vederea promovării reciproce și a organizării a două evenimente anuale în Cetatea Făgărașului;
 
5.  Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor amplasamente către Asociația Metropolitan Greco Catolic Blaj, în vederea amplasării unor containere de colectare selectivă de haine și aprobarea acordului de parteneriat;
 
6. Proiect de hotărâre privind oportunitatea asocierii în participațiune a Municipiului Făgăraș pe de o parte și SC Moon World SRL pe de altă parte, în vederea promovării reciproce și a organizării evenimentului Summer Fest 2017, în perioada 14-16 iulie, în Făgăraș;
 
7. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul public al municipiului și trecerea în domeniul privat în vederea vânzării prin licitație publică a terenului situat în Făgăraș, Str. Dr. Ioan Șenchea, identic cu cel înscris în CF nr. 105225 Făgăraș cu nr. top. 105225, în suprafață de 100 mp;
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraș, instituție de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraș, precum și a Comisiilor de evaluare și contestații constituite în acest scop;
 
9. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în art. 1 al HCL nr. 9 din 31.01.2013 privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Făgăraș, Str. Salcâmului, identic cu cel înscris în CF 100658-Făgăraș, provenit din conversia pe hârtie a CF 893-Făgăraș cu nr. top 3013/4/2/3/2/2/2/2/1/2; 3014/4/2/3/2/2/2/2/1/2; 3015/4/2/3/2/2/2/2/1/2 conform HCL nr. 93 din 05.05.2004 și a Prcesului verbal de atribuire în folosință și punere în posesie;
 
10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Spitalul Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș a spațiului situat în Făgăraș, Str. D-na Stanca nr. 93 – incinta Spitalului Municipal ”Dr. Aurel Tulbure”Făgăraș, cu destinația ”punct de recoltare pentru analize medicale”;
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat pentru derularea campaniei ”Oscar, șarpele hoinar”;
 
12. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă;  
 
13. Informare din partea S.C. PABLOTIM STAR S.R.L. cu privire la activitatea Adăpostului pentru câini fără stăpân al Municipiului Făgăraș;

14. Informare din partea S.C. APA CANAL S.A Sibiu, privitor la destinația dividendelor în valoare de 7.498.478 lei rezultate din repartizarea profitului net în sumă de 14.996.956 lei la finele anului 2016.
 
15. Diverse.
 
Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează Secretarul Municipiului Făgăraş care va proceda la aducerea ei la cunostinţă publică şi va transmite consilierilor, proiectele înscrise pe ordinea de zi.
        
 
         PRIMAR,                                                                             Vizat pentru legalitate,
       GHEORGHE SUCACIU                                                                  SECRETAR,
                                                                                                        Laura Elena Giunca
           
 
MC.