Proiecte de hotărâri - Ședința ordinară din 31.08.2017

DISPOZIŢIA NR. 1470
din data de 24 august 2017
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru joi, data de 31 AUGUST 2017

 
     Primarul Municipiului Făgăraş,
     Ţinând seama de prevederile art.39 alin.(l) şi alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu privire la convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară, în temeiul art.68 alin.(l) şi ale art. 115 alin.(l), lit.”a”din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
 

DISPUNE:


     Art. I. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă ordinară pentru joi, data de 31 AUGUST 2017, orele 18.00, în sala de şedinţe a Primăriei, cu următorul proiect al

ORDINII DE ZI:
1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2017;

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul II 2017 la data de 30.06.2017;

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi caietul de obiective, în vederea ocupării postului de manager a Casei Municipale de Cultură Făgăraş, instituţie de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraş;

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 44/29.03.2017 privind Calendarul Manifestărilor Cultural-Educative, Sportive şi Artistice de interes municipal, care se vor desfăşura pe parcursul anului 2017 în Municipiul Făgăraş şi evidenţierea fondurilor necesare în bugetul local al anului 2017;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă organizată în condiţiile legii, a unui spaţiu domeniul privat al Municipiului Făgăraş, în suprafaţă de 40,95 mp, situat în Făgăraş, Str. Tudor Vladimirescu, Bl. A Turn Parter - pentru sediu Asociaţie locatari;

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă organizată în condiţile legii, a unui spaţiu în suprafaţă de 30,90 mp, din suprafaţa totală de 48,80 mp, aşa cum reiese la poziţia din inventarul cu nr. 1167, proprietatea Statului Român, situat în Municipiul Făgăraş, Str. Republicii nr. 18, pentru sediu ’'Asociaţia Tur Alpin - Filiala Făgăraş”;

7.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr. 26/03.08.2017, întocmit în vederea achiziţionării imobilului - apartament două camere, situat în Făgăraş, Str. Plopului, Bl. 2A, Sc. C, Ap. 9, Jud. Braşov;

8.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr. 26/08.08.2017, întocmit de PFA Dobre C. Elena, privind imobilul-teren în suprafaţă de 100 mp, proprietatea Municipiului Făgăraş, şituat în Făgăraş, Str. Dr. Ioan Şenchea, în vederea vânzării prin licitaţie;

9.    Proiect de hotărâre privind concesionarea în temeiul H.G. nr. 884/2004 a unui spaţiu cu destinaţie cabinet medical medicină de familie situat în Făgăraş, Str. Plopului, Bl. 4A, Sc. C, Ap. 2;

10.    Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 5,29 mp din suprafaţa totală de 3.732 mp, înscris în C.F. nr. 105537 domeniul public al Municipiului Făgăraş, pentru amplasarea unui lift exterior pentru locaţia ’’Complex Bulevard” - Corp A - Hotel amplasat în Făgăraş, B- dul Unirii nr. IA;

11.    Proiect de hotărâre privind lotul de sportivi din cadrul secţiei de handbal masculin al CSM Făgăraş - liga naţională pentru anul competiţional 2017-2018;

12.    Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru folosirea Bazei Sportive a Municipiului Făgăraş în cadrul unor competiţii oficiale;

13.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie a locurilor de parcare de reşedinţă din Municipiul Făgăraş, Str. Tăbăcari bl. 12, 13, 15, 16, Str. Tăbăcari bl. 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 7, 8, 8A, 9, 9A, 23A, 24, şi Str. Azotului bl. 10,11;

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării Consiliului Local al Municipiului Făgăraş şi a UAT Făgăraş la proiectul ’“Fazarea proiectului extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţele Sibiu şi Braşov” în cotă de 157.193,00 lei - Faza II - POIM;

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri între Municipiul Făgăraş şi Asociaţia Saving Orphaned Souls Sheila's Animal Rescue Mission în vederea asigurării derulării activităţii în cadrul serviciului public a animalelor fără stăpân din aria UAT Făgăraş;

16.    Proiect de hotărâre privind desemnarea din cadrul Consiliului Local Făgăraş a consilierilor municipali care să facă parte din comisia de negociere pentru stabilirea preţului final la achiziţionarea de către Municipiul Făgăraş a unor imobile-terenuri şi construcţii situate pe raza UAT Făgăraş;

17.    Proiect de hotărâre alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa.

18.    Diverse