Proiecte de hotărâri - Ședința ordinară din 28.09.2017

DISPOZIŢIA NR.1569
din data de 20 septembrie 2017
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru joi, data de 28 SEPTEMBRIE 2017


Primarul Municipiului Făgăraş,
Ţinând seama de prevederile art.39 alin.(l) şi alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu privire la convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară, în temeiul art.68 alin.(l) şi ale art. 115 alin.(l), lit.”a” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
 

DISPUNE:


Art. I. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă ordinară pentru joi, data de 28 SEPTEMBRIE 2017, orele 18.00, în sala de şedinţe a Primăriei, cu următorul proiect al
 

ORDINII DE ZI:


1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2017.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici    pentru    obiectivul    de    investiţii    "Creşterea    eficienţei    energetice şi gestionarea inteligentă a energiei, inclusiv utilizarea energiei din surse regenerabile la Colegiul Naţional ’’Radu Negru" Corp CI, C2, C3".

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici    pentru    obiectivul    de    investiţii    "Creşterea    eficienţei    energetice şi gestionarea inteligentă a energiei, inclusiv utilizarea energiei din surse regenerabile la Colegiul Naţional "Doamna Stanca" Corp CI, C2".

4. Proiect de hotărâre    privind    aprobarea documentaţiei    tehnico-economice faza DALI şi    a indicatorilor tehnico-economici    pentru    obiectivul    de    investiţii    "Creşterea    eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei, inclusiv utilizarea energiei din surse regenerabile la Şcoala Generală nr.7 Corp CI".

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/lBl - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranzacţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B - Clădiri publice finanţat de Programul Operaţional Regional 2014-2020, a inclusiv aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect - obiectiv de investiţii "Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei, inclusiv utilizarea energiei din surse regenerabile la Colegiul Naţional "Radu Negru" Corp CI, C2, C3".

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/l Bl - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranzacţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1,    Operaţiunea B - Clădiri publice finanţat de Programul    Operaţional    Regional 2014-2020,    a inclusiv aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect -    obiectiv de    investiţii    "Creşterea    eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei, inclusiv utilizarea energiei din surse regenerabile la Colegiul Naţional ’’Doamna Stanca" Corp CI, C2".

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/l Bl - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranzacţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1,    Operaţiunea B - Clădiri publice finanţat de Programul    Operaţional    Regional    2014-2020,    a inclusiv aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect -    obiectiv de    investiţii    "Creşterea    eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei, inclusiv utilizarea energiei din surse regenerabile Şcoala Generală nr.7 Corp CI".

8. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr.29/2017 pentru imobilul situat în Făgăraş, str.l Decembrie 1918, bl.l3B, sc.E, ap.8, aprobat la vânzare.

9. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr.30/2017 pentru imobilul situat în Făgăraş, str.l3 Decembrie, bl.lOA, sc.A, ap.8, aprobat la vânzare.

10. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr.31/01.09.2017, întocmit de Evaluator autorizat Dobre Elena, pentru stabilirea valorii de piaţă a terenului situat în Făgăraş, fostă str.Mihai Viteazu, nr.46, la intersecţia B-dului Unirii cu str.Mihai Viteazu, proprietatea d-lui Suciu Constantin, aprobat la cumpărare.

11. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr.23/18.06.2017, întocmit de Evaluator autorizat Dobre Elena, pentru stabilirea valorii de piaţă a terenului situat în Făgăraş, fostă str.Mihai Viteazu, nr.46, la intersecţia B-dului Unirii cu str.Mihai Viteazu, proprietatea d-nei Mihali Marioara Sanda, aprobat la cumpărare.

12. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr.25/08.08.2017, întocmit în vederea achiziţionării imobilului-teren intravilan, situat în Făgăraş, str.Câmpului, proprietatea d-lui Prună C.Corvin, Prună Mariana Elena (soţie) şi a d-nei Schebesch Monica Antonia, în calitate de coproprietari, aprobat la cumpărare.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării imobilului-domeniul public, situat în Făgăraş, str.Cerbului, nr.5, înscris în CF.nr. 103732, nr.top 820,821 şi actualizare date imobil.

14. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând Statului Român, situat în intravilanul Municipiului Făgăraş, zona străzii Castanului.

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea unei suprafeţe din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraş, atestat prin H.G.nr.972/2002.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere, pentru circulaţia autovehiculelor de transport marfa pe străzile din Municipiul Făgăraş.

17. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de Transport Public Local în Municipiul Făgăraş.

18. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie a locurilor de parcare de reşedinţă din Municipiul Făgăraş, Str.Tăbăcari, blocurile 11,12,16; Str.Vasile Alecsandri, blocurile 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11; Str.Republicii, bloc 3, Blvd.Unirii, blocurile 2B şi 7B.

19. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de recrutare şi selecţie pentru Consiliul de Administraţie al S.C.PIEŢE TÂRGURI şi OBOARE S.R.L.Făgăraş şi propunerea celui de al treilea candidat selectat pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie.

20. Proiect de hotărâre privind completarea lotului de sportivi din cadrul secţiei de handbal masculin al CSM Făgăraş - liga naţională pentru anul competiţional 2017-2018 al CSM Făgăraş.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului domeniu public, în suprafaţă de 998,75 mp., în faţa Cetăţii Făgăraş, în vederea organizării şi desfăşurării evenimentului "Festivalul Păstrăvului Făgărăşean", ediţia a IV-a în data de 14 octombrie 2017.

22. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea PICL.nr.3/2017 privind reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Făgăraş, pentru anul şcolar 2017-2018, ca urmare a reorganizării unor unităţi de învăţământ.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.l la HCL.nr.44/29.03.2017 - CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CUTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE şi ARTISTICE al Municipiului Făgăraş pe anul 2017 - activităţi organizate de către Casa Municipală de Cultură Făgăraş şi de către Muzeul Ţării Făgăraşului "Vaier Literat" Făgăraş în anul 2017.

24. Proiect de hotărâre privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar din Municipiul Făgăraş pentru anul şcolar 2017-2018.

25. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă (OCTOMBRIE 2017).

26. Informare din partea S.C.SALCO SERV S.A.Făgăraş privind măsuri Curte de Conturi.

27. Diverse.