Proiecte de hotărâri - Ședința ordinară din 29.11.2017

DISPOZIŢIA NR.2.853
din data de 23 noiembrie 2017
-privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru miercuri, data de 29 NOIEMBRIE 2017

     Primarul Municipiului Făgăraş,
     Ţinând seama de prevederile art.39 alin.(l) şi alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu privire la convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară,
     în temeiul art.68 alin.(l) şi ale art. 115 alin.(l), lit.”a” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

DISPUNE:
 
Art. I. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă ordinară pentru miercuri, data de 29 NOIEMBRIE 2017, orele 19:00, în sala de şedinţe a Primăriei, cu următorul proiect al
 

ORDINII DE ZI:


1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraş pe anul 2017.

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 28.583.333,33 lei pentru refinanţarea împrumutului intern contractat de către Municipiul Făgăraş de la C.E.C.Bank şi realizarea unor obiective de investiţii, pe o perioadă de 12 ani.

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea prin ajustare a tarifelor aferente contractului de salubritate pentru persoane fizice şi juridice începând cu data de 01.01.2018.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale de membru al AMR şi OER.

5.    Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C.SALCO SERV S.A.Făgăraş prin aportul în numerar al Municipiului Făgăraş, în scopul realizării de investiţii în infrastructură.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a eşalonărilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii la bugetul local al Municipiului Făgăraş, a eşalonărilor la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepţia majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eşalonare de contribuabilii persoane fizice şi juridice.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă şi pregătirea documentaţiei în vederea accesării finanţării nerambursabile în sensul întocmirii documentaţiilor de evaluare a unor imobile.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului cu titlul "Afacerişti în centru", în care Municipiul Făgăraş are calitatea de partener în cadrul apelului de proiecte POCU 3.7.Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, România Start Up Plus şi alocarea sumei de 13.952,91 lei, reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Făgăraş.

9.    Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului de transport public local în Municipiul Făgăraş.

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere în Municipiul Făgăraş.

11.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie, privind circulaţia rutieră pe străzile: str.Trandafirilor, str.Stejarului, str.Iazul Morii, str.Dr.Ioan Şenchea, str.Târgului, str.Cetăţii, Aleea Unirii, Aleea "C" şi Aleea "D" cartier Negoiu, Alei Cartier 13 Decembrie, str.Nicolae Bălcescu şi Aleea dintre bl.7 şi bl.24, din Municipiul Făgăraş, restricţionând traficul rutier pe un singur sens de mers - SENS UNIC.

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Municipiului Făgăraş, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia, a formei de gestiune şi a Caietului de sarcini.

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale de acces pentru târgurile specializate de animale şi cereale organizate de Municipiul Făgăraş pentru anul 2017 şi 2018.

14.    Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a bazei sportive-teren şi construcţii, domeniul public proprietatea Municipiului Făgăraş către Clubul Sportiv Municipal Făgăraş.

15.    Proiect de hotărâre privind închirierea directă a unui spaţiu cu destinaţie Cabinet medical medicină de iămilie, situat în Făgăraş, str.l Decembrie 1918, Bl.56, Ap.l, identic cu cel înscris în CF.nr.102224 - Făgăraş cu nr.top.1677-1687/8/1/2/1.

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 49 ani a imobilului situat în Făgăraş, str.Fochistului, nr.4, înscris în CF.nr. 105465 Făgăraş, imobil proprietatea Municipiului Făgăraş - domeniu privat, conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1311/07.09.2017 la Societatea Profesională Notarială "Solemnis" Bucureşti.

17.    Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str.Narciselor, bl.B, sc.A, ap.19, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

18.    Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str.Tudor Vladimirescu, bl.13, sc.B, ap.l, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

19.    Proiect de hotărâre privind recalcularea chiriilor pentru titularii contractelor de închiriere care au împlinit vârsta de 35 ani.

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării anexei nr.3 şi revocarea anexei nr.4 la HCL.nr.23/28 februarie 2011.

21.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor situaţii deosebite în care pot fi acordate ajutoare de urgenţă şi aprobarea metodologiei de acordare a acestora, precum şi a formularului de cerere privind acordarea beneficiilor sociale din bugetul local.

22.    Proiect de hotărâre privind revocarea art.3 din HCL.nr.211/28 septembrie 2017, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor Legii nr.211/2017, pentru modificarea şi completarea art.l 11 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 începând cu data de 13.11.2017. 

23.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă.(DECEMBRIE 2017)

24.    Diverse.