Proiecte de hotărâri - Ședința ordinară din 20.12.2017

DISPOZIŢIA NR.2.947
din data de 14 decembrie 2017
-privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru miercuri, data de 20 DECEMBRIE 2017

 
     Primarul Municipiului Făgăraş,
     Ţinând seama de prevederile art.39 alin.(l) şi alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu privire la convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară, în temeiul art.68 alin.(l) şi ale art. 115 alin.(l), lit.”a” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
 
DISPUNE:

Art. I. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă ordinară pentru miercuri, data de 20 DECEMBRIE 2017, orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei, cu următorul proiect al
 
ORDINII DE ZI:
 
1.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui BOBEŞ MIRCEA.

2.    Depunerea jurământului d-lui consilier local BOBEŞ MIRCEA.

3.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui LASCU IULIAN.

4.    Depunerea jurământului d-lui consilier local LASCU IULIAN.

5.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui PINTEA CORNEL- OCTAVIAN.

6.    Depunerea jurământului d-lui consilier local PINTEA CORNEL-OCTAVIAN.

7.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui GAVRILĂ DAN- DIONISIE.

8.    Depunerea jurământului d-lui consilier local GAVRILĂ DAN-DIONISIE.

9.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2017.

10.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.Pieţe Târguri şi Oboare S.R.L.Făgăraş pentru anul 2017.
 
11.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Cărţii Funciare nr.105822 Făgăraş, nr.top. 1074/3/3, cad.734, prin radierea construcţiei C3, repoziţionare imobil şi actualizare date imobil din  CF.nr.105822 Făgăraş, imobil situat în Făgăraş, str.Nicolae Bălcescu, nr.53.

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării în minus a suprafeţei imobilului-teren şi construcţii, domeniu public al Municipiului Făgăraş, situat în Făgăraş, str.Azotului, nr.l A (fosta Unitate militară), înscris în CF.nr. 103752, nr.top.698/1/2 şi actualizarea de date imobil.

13.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Cărţii Funciare nr.l05607 - Făgăraş cu nr.cad. 105607, referitor la titularul dreptului de proprietate, prin radierea dreptului de proprietate al municipalităţii - domeniu public şi înscrierea dreptului de proprietate al familiei STOICA NICOLAE şi STOICA NICOLETA ANGELA.

14.    Proiect de hotărâre privind completarea lotului de sportivi din cadrul secţiei de handbal masculin al C.S.M. Făgăraş - liga naţională pentru anul competiţional 2017-2018 al C.S.M.,Făgăraş.

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acţiune Locală pentru comunităţile de rromi din Municipiul Făgăraş pentru perioada 2017-2019.

16.    Proiect de hotărâre privind apartamentarea unui imobil situat în Făgăraş, str.Ghioceilor, nr.l, identic cu cel înscris în CF.nr. 105759 - Făgăraş, cu nr.top/cad.884-Cl.

17.    Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 183 mp, format din 2 boxe, situat în Făgăraş, fosta Fermă Zootehnică Galaţi.

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe în condiţiile legii, a unui spaţiu domeniu public, în suprafaţă utilă de 58,00 mp., identificat la poziţia nr.858 din inventarul bunurilor aflate în domeniul public al Municipiului Făgăraş, situat în Făgăraş, str.Republicii, nr.6, pentru organizarea şi funcţionarea Biroului Parlamentar, către domnul Allen Coliban, în calitate de senator în Circumscripţia electorală nr.08 Braşov, ales în legislatura 2016-2020 Grup Parlamentar Uniunea Salvaţi România.

19.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr.26/03.08.2017, întocmit în vederea achiziţionării imobilului - apartament două camere, situat în Făgăraş, Str. Plopului, Bl. 2A, Sc. C, Ap. 9, Jud. Braşov.

20.     Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată şi cu titlu gratuit în proprietatea Detaşamentului de Pompieri Făgăraş, a unor bunuri materiale specifice intervenţiei în situaţii de urgenţă.

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat”, instituţie de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraş, precum şi a comisiilor de evaluare constituite în acest scop.

22.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.l la HCL nr.265/2017 şi aprobarea de scutiri de la plata taxelor speciale de acces pentru târgurile specializate de animale şi cereale organizate de Municipiul Făgăraş ăentru anul 2017 şi 2018.

23.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea prin concesiune a serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Făgăraş, a Caietului de sarcini şi a Contractului cadru de concesiune.

24.    Proiect de hotărâre privind organizarea unui Adăpost de noapte cu sediul în Făgăraş, str. Şoseaua Combinatului, nr.5, în perioada sezonului rece, pentru persoanele care trăiesc pe stradă.
 
25.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă. (IANUARIE 2018).

26.    Diverse.

     Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează Secretarul Municipiului Făgăraş care va proceda la aducerea ei la cunoştinţă publică şi va transmite consilierilor, proiectele înscrise pe ordinea de zi.