Proiecte de hotărâri - Ședința ordinară din 16.02.2018

DISPOZIŢIA NR.258
din data de 9 februarie 2018
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru vineri,
data de 16 FEBRUARIE 2018

     Primarul Municipiului Făgăraş,
     Ţinând seama de prevederile art.39 alin.(l) şi alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu privire la convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară, în temeiul art.68 alin.(l) şi ale art. 115 alin.(l), lit.”a” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
 
DISPUNE:

Art. I. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă ordinară pentru vineri, data de 16 FEBRUARIE 2018, orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei, cu următorul proiect al
 
ORDINII DE ZI:

1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al Municipiului Făgăraş pentru anul 2018.

2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.SALCO SERV S.A.Făgăraş pentru anul 2018.

3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.NITROPARC S.R.L.Făgăraş pentru anul 2018.

4.   Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor, în vederea executării obiectivului de investiţii „Sală de sport şcolară - proiect pilot, din Municipiul Făgăraş, Judeţul Braşov”.

5.   Proiect de hotărâre privind “Studiul de oportunitate referitor la dezvoltarea serviciului de transport public din Municipiul Făgăraş şi achiziţia de mijloace de transport ecologice.”

6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii.

7.   Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor A.N.L.pentru tineri.

8.   Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate în Municipiul Făgăraş, str.Câmpului, bl.A,B,C,D,E,F,G,H,I,J.

9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei percepută de S.C.SALCO SERV S.A.Făgăraş pentru eurocontainerele de 1,1 mc.

10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de colectare a deşeurilor municipale şi asimilabile din zonele defavorizate din Municipiul Făgăraş şi din locaţiile de desfăşurare a activităţii a serviciilor/direcţiilor Consiliului Local Făgăraş şi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraş.

11.   Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str.Tudor Vladimirescu, bl. 14, sc.C, ap.8, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

12.   Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str.Tudor Vladimirescu, bl. 14, sc.B, ap.15, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

13.   Proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic contravenţional pentru oprirea, staţionarea şi parcarea neregulamentară pe domeniul public sau privat al Municipiului Făgăraş.

14.   Proiect de hotărâre privind modificarea şi stabilirea taxei de eliberare a Atestatelor de Producător şi a Carnetelor de Comercializare a produselor din sectorul agricol.

15.   Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă. (MARTIE 2018).

16.   Diverse.