Proiecte de hotărâri - Ședința ordinară din 26.04.2018

DISPOZIŢIA NR.609
din data de 20 aprilie 2018
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru joi,
data de 26 APRILIE 2018

 
       Primarul Municipiului Făgăraş,
     Ţinând seama de prevederile art.39 alin.(l) şi alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu privire la convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară, în temeiul art.68 alin.(l) şi ale art. 115 alin.(l), lit.”a” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
DISPUNE:

     Art. I. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă ordinară pentru joi, data de 26 APRILIE 2018, orele 18:30, în sala de şedinţe a Primăriei, cu următorul proiect al
ORDINII DE ZI:

1.    Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul I 2018 la data de 31.03.2018.

3.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraş pe anul 2018.

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.Pieţe Târguri şi Oboare S.R.L.Făgăraş pentru anul 2018.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului municipal pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Municipiului Făgăraş, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, educaţie- sănătate şi tineret în anul fiscal 2018, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Anexei - Fişe de proiect din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Făgăraş 2014-2020, aprobată prin HCL.nr. 183/01.12.2013.

7.    Proiect de hotărâre privind actualizarea poziţiei nr.1458 (Complex Hotelier Piaţă) din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş atestat prin H.G.nr.972/2002 cu modificările şi completările ulterioare.

8.    Proiect de hotărâre privind stabilirea ca oportună, a schimbării destinaţiei în locuinţă de intervenţie a imobilului apartament situat în Făgăraş, str.Negoiu, bl.3A, ap. 19, et.4, judeţul Braşov, imobil ce face parte din domeniul privat al Municipiului Făgăraş.

9.    Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă organizată în condiţiile legii, a unei părţi în suprafaţă de 35 mp, din imobilul aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraş, situat în Făgăraş, str.Republicii, nr.6 - parter, pentru sediu asociaţii.

10.    Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă organizată în condiţiile legii, a unei părţi în suprafaţă de 44 mp, din imobilul aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraş, situat în Făgăraş, str.Republicii, nr.6 - parter, pentru sediu asociaţii.

11.    Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a 2 (două) terenuri în suprafaţă totală de 12 mp, 6 mp fiecare, din suprafaţa totală de 49.455 mp imobil teren înscris în
C.F. nr. 105295, proprietatea Statului Român şi in Administrarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş situate in Făgăraş, pe scuarul B-dul Unirii, astfel: 1-Km 234+000 partea dreaptă şi 2-Km 234+300 partea dreaptă, în vederea amplasării unor panouri publicitare.

12.    Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. 13 Decembrie, bl.22, ap.4, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

13.     Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. 13 Decembrie, bl.23, ap.27, în baza Legii nr.85/1992 republicată si a Decretului-Lege nr.61/1990.

14.    Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str.Tudor Vladimirescu, bl.A Turn, ap.79, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

15.    Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str.Tudor Vladimirescu, bl. 1, Sc.C, ap. 14, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

16.    Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate în Municipiul Făgăraş, str.Câmpului, blocurile A, B, C, si D.

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate în str.Câmpului, bl. A, B, C, D, E, F, G, H, I şi J şi aprobarea valorii nominale a chiriei lunare.

18.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin material veteranilor de război.

19.    Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea anexei nr.l la HCL.nr.55/16.02.2018 privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE şi ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşură pe parcursul anului 2018 în Municipiul Făgăraş şi evidenţierea fondurilor necesare în bugetul local al anului 2018.

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu Asociaţia Română de Skandenberg "Braţ de Fier", în vederea susţinerii financiare a sportivului făgărăşan Ioan Cristian Puşcaşu pentru a participa la Campionatul European de Skandenberg care va avea loc în perioada 26 mai-04 iunie 2018 în Bulgaria, în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 7000 lei.

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului, în vederea organizării şi susţinerii financiare în sumă de 20.000 lei a concursului de biciclete "Bikeathon Ţara Făgăraşului", care va avea loc în data de 9 iunie 2018.

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu Asociaţia Club de Dans Sportiv Imperial Făgăraş pentru desfăşurarea evenimentului CUPA "CETATEA FĂGĂRAŞULUI" în data de 05 mai 2018, în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 20.000 Iei.

23.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unui alt sediu destinat încheierii căsătoriilor pe raza MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ în afară de sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor Făgăraş.

24. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă. (MAI 2018).

25.  Informare nr. 12.190/16.04.2018 privind demisia domnului Baki Iosif din funcţia de administrator special la S.C.ECOTERM S.A.Făgăraş.

26.  Diverse.