Proiecte de hotărâri - Ședința ordinară din 23.05.2018

DISPOZIŢIA NR.688 din data de 17 mai 2018
-privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru miercuri,
data de 23 MAI 2018


     Primarul Municipiului Făgăraş,
     Ţinând seama de prevederile art.39 alin.(l) şi alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu privire la convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară,
     în temeiul art.68 alin.(l) şi ale art. 115 alin.(l), lit.”a” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
 

DISPUNE:


Art. I. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă ordinară pentru miercuri, data de 23 MAI 2018, orele 18:00, în sala de şedinţe a Primăriei, cu următorul proiect al
 
ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului Anual de Execuţie a Bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2017.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraş pe anul 2018.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a Caietului de sarcini, în vederea delegării gestiunii Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Făgăraş.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL.nr.72/2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” pe bază de protocol, a terenului situat în Municipiul Făgăraş, Judeţul.Braşov, aflat în proprietatea publică a U.A.T.Făgăraş în suprafaţă de 2500 mp, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii "‘Sală de Sport şcolară - proiect pilot, din Municipiul Făgăraş, Judeţul Braşov”, în sensul modificării denumirii obiectivului de investiţii şi completării adresei cu strada şi numărul imobilului care face obiectul investiţiei pe care se realizează Sala de Sport.

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru S.C.Apă Canal S.A Sibiu, respectiv, acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Făgăraş în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Asociaţia de Apă" Sibiu pentru prestare servicii conexe serviciilor de utilităţi publice.

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local în Municipiul Făgăraş, Judeţul Braşov".

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea noii valori a cofmanţării obiectivului de investiţii "Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local în Municipiul Făgăraş, Judeţul Braşov”.

8. Proiect de hotărâre privind oportunitatea asocierii în participaţiune a Municipiului Făgăraş pe de o parte şi S.C.Moon World S.R.L., pe de altă parte, în vederea promovării reciproce şi a organizării Evenimentului "Summer Fest - Făgăraş 2018", în perioada 15-17 iunie 2018, în Făgăraş.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român "ASTRA" - Sibiu, în vederea desfăşurării în comun a activităţilor social-culturale, educative, artistice şi ştiinţifice.

10. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă în condiţiile legii, a unei părţi în suprafaţă de 51,77 mp, din suprafaţa totală de 1705 mp, înscrisă în C.F.nr. 100626 - imobil aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraş, situat în str.Şoseaua Combinatului, nr.Al - pentru sediu asociaţii.

11. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a spaţiului (chioşc alimentar) domeniu public, în suprafaţă de 13,60 mp cu număr de inventar 85914 din inventarul bunurilor aflate în domeniul public al Municipiului Făgăraş, situat în Făgăraş, str.Ghioceilor, nr.l, în incinta (hol) Spitalului Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraş - pentru activităţi comerciale.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe în condiţiile legii, a unui spaţiu în suprafaţă de 27 mp din imobilul situat în Municipiul Făgăraş, str.Republicii, nr.6, aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraş - pentru sediu politic.

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea ca oportună, a schimbării destinaţiei în locuinţă de intervenţie a imobilului apartament situat în Făgăraş, str.Negoiu, bl.3A, ap. 19, et.4, judeţul Braşov, imobil ce face parte din domeniul privat al Municipiului Făgăraş.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.5617 din data de 15.04.2005 în sensul schimbării titularului contractului, ca urmare a încheierii contractului de vânzare- cumpărare.

15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.I din Hotărârea Consiliului Local nr.l 11/2018.

16. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă. (IUNIE 2018).

17. Diverse.