Strategia anuală de achiziţii publice pe anul 2017 a Municipiului Fagaras

Sectiunea: Anunţuri publice back

20.03.2017
     Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice si a HG nr.395/2016 - publicată în Monitorul oficial nr.423 din 06.06.2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Municipiul Fagaras a procedat la întocmirea prezentei Strategii prin utilizarea informaţiilor cel puţin a următoarelor elemente estimative:

a)    necesităţile identificate la nivel de autoritate contractantă având la bază referatele de necesitate întocmite de compartimentele din Municipiul Fagaras pentru anul 2017, ca fiind necesar a fi satisfăcute ca rezultat al unui proces de achiziţie;
b)    valoarea estimată a achiziţiei corespunzătoare fiecărei necesităţi;
c)    capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă pentru derularea unui proces care să asigure beneficiile anticipate;
d)    resursele existente la nivel de autoritate contractantă care pot fi alocate derulării proceselor de achiziţii publice.

     Prezenta Strategie anuală de achiziţie publică la nivelul Municipiului Fagaras reprezintă totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de instituţie în calitate de autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar.