ANUNȚ Privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație PIEŢE, TÂRGURI ŞI OBOARE SA (1 poziție) conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

Sectiunea: Anunţuri publice back

14.07.2017

ANUNȚ
Privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație PIEŢE, TÂRGURI ŞI OBOARE SA (1 poziție) conform
OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare


Consiliul Local al municipiului Făgăraş, în calitate de autoritate publică tutelară pentru societatea comercială
PIEŢE, TÂRGURI ŞI OBOARE SA, organizează concurs pentru selecţia unui membru în Consiliul de
Administrație. Recrutarea și selecția candidaților este realizată de către firma ARC CONSULTING S.R.L., în
calitate de expert în recrutarea resurselor umane.
Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecţia dosarelor candidaților. Etapa a
II-a – interviu pentru candidaţii declaraţi “admişi” după etapa I.
Conditii obligatorii de calificare
1. Studii superioare finalizate cu diploma de licenta;
2. Experienta generala anterioara (minim 5 ani);
3. Experienţă relevantă în conducerea/administrarea unei/unor societati comerciale, regii autonome sau a
altor entități din sectorul public sau privat;
4. Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit.
Conditii care constituie avantaj
1. Experienta de guvernanta corporativa;
2. Experienţă în derularea programelor de responsabilitate sociala si de mediu;
3. Cunoasterea limbii romane si cel putin a unei limbi de circulatie internationala.
Criterii eliminatorii
1. Inscrieri in cazierul judiciar si fiscal;
2. Demiterea din functiile detinute conform legislatiei in vigoare (din domeniul public sau privat).
Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:
1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
2. Copie act de identitate;
3. Copie documente care atestă pregătirea profesională;
4. Documente care atestă experiența în administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor
autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carte de muncă sau Adeverință, după caz);
5. Cazier judiciar;
6. Cazier fiscal;
7. Declarație pe proprie răspundere dată în conf. cu prev. art. 326 Cod Penal, din care să rezulte
îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de administrator într-o societate comercială pe
acțiuni, conf. prev. L 31/1990 privind societățile comerciale și a prev. OUG 109/2011 cu modificările și
completările ulterioare (Declarația se obține și se completează la interviu).
Criterii de evaluare/selecţie:
1. Competenţe specifice sectoarelor de activitate;
2. Competențe profesionale de importanță strategică;
3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă;
4. Competențe sociale și personale;
5. Alinierea cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor.
Bibliografie: OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.31/1990, cu modificările și
completările ulterioare.
Candidatii interesati pot trimite CV-urile si scrisorile de intentie pana la data de 9 august 2017 inclusiv, pe
adresa de e-mail office@arc-consulting.ro. Informatii suplimentare puteti obtine la telefon 0723 – 248 679
persoana de contact Valerian Boitor sau pe site-urile http://www.arc-consulting.ro şi http://piatafagaras.ro.