Nr. 58.297 din 02.08.2019 - ANUNT - examen pentru ocuparea unor posturi vacante –- personal contractual din cadrul Servicului de Transport Public Local al Municipiului Fagaras

back

05.08.2019
ANUNT
 
     In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Municipiul Fagaras organizeaza examen pentru ocuparea unor posturi vacante –- personal contractual din cadrul  Servicului de Transport Public Local al Municipiului Fagaras, astfel:
 1. – 1 post    - consilier
 2. – 4 posturi - sofer
 
CONDITII GENERALE:
    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:
 
 1. 1 post  - consilier
 
 • studii de specialitate : studii superioare absolvite cu diploma de licenta, specializarea stiinte economice
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei de executie vacante  de minim 5 ani
Bibliografie:
 • Legea nr.92/2007 - Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, actualizata
- Legea nr.82/1991- a contabilitatii, republicata si actualizata
- Legea nr.273/2006- privind finanţele publice locale, actualizata
- OMFP nr.1792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizata
- OMFP nr.1917/2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia

 
 1. 4 posturi  -  sofer
 
 • studii medii/şcoală profesională/liceu
 • vechime în muncă minimum 2 ani, in domeniul transport personae
 • carnet de conducere categoria D
 • atestat profesional - transport persoane - viza ARR  valabila
Bibliografie:
 • Legea nr.92/2007 - Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, actualizata
 • OUG nr.195/2002 - privind circulaţia pe drumurile publice, republicata si actualizata 
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    g) curriculum vitae;
 
     Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
     În cazul in care candidatul depune la dosar o declaratie ca nu are antecedente penale, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
     Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 
Concursul constă în 3 etape succesive:
– Selecţia dosarelor de înscriere
– Probă scrisa
– Probă interviu
 
Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Fagaras astfel:
 • 27.08.2019, ora 10.00 proba scrisa
 • 29.08.2019, ora 10.00 proba interviului
 
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 07.08.2018 până în data de 22.08.2019 la Primăria Municipiului Fagaras.
 
 
 
 
 
PRIMAR
SUCACIU GHEORGHE