ANUNT - Pentru ocuparea functiei publice de conducere – sef birou – Birou administrare si gestionare domeniu public, privat, lucrari publice

back

06.06.2017

A N U N T
CONDITII  DE  DESFASURARE  A  CONCURSULUI

 

Pentru ocuparea functiei publice de conducere – sef birou – Birou administrare si gestionare domeniu public, privat, lucrari publice -  din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras
 
Data organizarii probei scrise: 05.07.2017 , ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii interviului: 07.07.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
 
Data pana la care se pot depune dosarele de inscriere – 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, la sediul Primariei Municipiului Fagaras
 
 
CONDITII  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS  A CANDIDATILOR
 
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.57 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata si conditiile specifice prevazute de fisa postului aferenta functiei publice de executie
 
Conditii de participare la concurs a candidatiilor:
 
  • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere vacante  de minim 2 ani
  • studii de specialitate – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvita cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul administratie publica
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
 
BIBLIOGRAFIE
 
  • Legea nr.188/1999            - privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
  • Legea nr.7/2004    - Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
  • Legea nr.215/2001            - a administratiei publice locale, actualizata
  • OG nr.43/1998         - privind regimul drumurilor, republicata si actualizata
  • Legea nr.10/1995   - privind calitatea în construcţii, republicata si actualizata
  • Legea nr.50/1991   - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata si actualizata
 
 
 
PRIMAR,
Sucaciu Gheorghe