PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Acte necesare scoaterii din evidentele fiscale ale unui mijloc de transport (persoane fizice)

Categoria: Taxe si Impozite back

Acte necesare scoaterii din evidentele fiscale ale unui mijloc de transport (persoane fizice) -„declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport” - ITL 016 model 2016; -„cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local- model 2016 ITL 010; -actul de instrainare al mijlocului de transport in fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul > act de vanzare-cumparare; - 5 EXEMPLARE ORIGINALE - MODEL 2016 ITL 054 > act de donatie; > contract de novatie; > factura fiscala; > certificat de mostenitor; > hotarari judecatoresti (legalizate cu mentiunea definitiva si irevocabila) sau alte inscrisuri din care sa reiasa ca mijlocul de transport nu mai este in proprietatea contribuabilului; > adeverinta de la REMAT in cazul mijloacelor de transport scoase din uz; > declaratie pe proprie raspundere, potrivit careia contribuabilul nu mai este detinatorul mijlocului de transport (original); -cartea de identitate a vehiculului eliberata de R.A.R. (original si fotocopie); -actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie); -actul de identitate al imputernicitului (original si fotocopie); -fisa de inmatriculare a vehiculului (original); -imputernicire in original sau fotocopie legalizata. Mentionam ca, in cazul in care bunul mobil este dobandit de un catre minor, declararea bunului se face de catre tutore/curator/reprezentant legal (parinte), anexandu-se totodata si Dispozitia numire tutore/curator. Acte necesare scoaterii din evidentele fiscale ale unui mijloc de transport