PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Anunt promovare Biblioteca Municipala Făgăraş

back

28.12.2020
     Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizată, precum şi ale H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte provesioanle imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată,
     UAT MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ organizează la sediul din Str. Republicii  nr. 3, examen pentru promovare într-o funcţie cu un nivel de studii superior, ca urmare a absolvirii de către salariat a unor forme de învăţământ superior în specialitatea în care îşi desfăţşoară activitatea, pentru un post din cadrul Bibliotecii Municipale Făgăraş,
     Examenul va avea următoarele probe:
              - Proba scrisă în data de  12.01.2021, ora 10.00
              - Proba interviu

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA EXAMENUL PENTRU PROMOVARE ÎNTR-O FUNCŢIE CU UN NIVEL DE STUDII SUPERIOR

     Să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 41 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte provesioanle imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată,
     Dosarul de de înscriere se va depune la Compartimentul Resurse umane.
 
Bibliografia pentru examen este urmatoarea:
                         
O.U.G. nr.57/2019              - privind Codul administrativ, actualizat;
Constituţia României
Legea nr. 334/2002                - privind legea bibliotecilor actualizată prin Ordonanta nr. 26/2006;
Ordinul nr. 2062/2000           - pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice;
 
         
PRIMAR,
Sucaciu Gheorghe