PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr. 56569 din 21.12.2020   ANUNŢ Concurs - 1 post - EXPERT IN PROCEDURI DE ADMINISTRATIE PUBLICA SI TEHNIC – determinat

back

28.12.2020
     În conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Municipiul Fagaras organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant –- durata determinate, pana la data de 30.11.2021 – in proiectul de finantare “Administratie publica impreuna cu cetatenii” – SMIS 126332, astfel:
 
- 1 post - EXPERT IN PROCEDURI DE ADMINISTRATIE PUBLICA SI TEHNIC – determinat
 
Conditii generale:
    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
Condiţii de participare la concurs:
  • studii de specialitate : studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul juridic / administratie publica
  • studii postuniversitare (master / doctorat)
  • cursuri/programe de formare/perfectionare in domenii de management
  • minim 5 ani experienta specifica in domeniile: administratie publica, planificare strategica, management, implementare de proiecte
  • cunostinte in domeniul administratiei publice, al managementului, cunostiinte in domeniul  juridic, in domeniul planificarii strategice, cunostiinte in ceea ce priveste tehnici si metode de colectare, prelucrare si diseminare a datelor/informatiilor in domeniul implementarii proiectelor, bune cunostinde de limba romana, operare PC
 
Bibliografie:
  • OUG nr.57/2019 – privind Codul administrativ, actualizata - PARTEA III - Administraţia publică locală
  • Legea nr.544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata,
  • Legea nr.52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica, actualizata,
  
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare in care se specifica si documentele anexate;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
 
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 
Concursul constă în 3 etape succesive:
– Selecţia dosarelor de înscriere
– Probă scrisa
– Probă interviu
 
Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Fagaras astfel:
  • 19.01.2021, ora 10.00 proba scrisa
  • 21.01.2021, ora 10.00 proba interviului
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse in perioda 29.12.2020 – 12.01.2021 (de luni – vineri, orele 09.00 - 14.00) la registratura Primăriei.
 
 
 
 
 
PRIMAR
SUCACIU GHEORGHE