PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI Pentru ocuparea unor functii publice de executie din cadrul Politiei Locale Fagaras

back

03.11.2017

A N U N T
CONDITII  DE  DESFASURARE  A  CONCURSULUI
 
Pentru ocuparea unor functii publice de executie din cadrul Politiei Locale Fagaras

 
 
Data organizarii probei psihologice: 05.12.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii probei sportive: 07.12.2017, ora 10.00 la sediul Stadionului Municipal Fagaras
Data organizarii probei suplimentare(calculator): 11.12.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii probei scrise: 13.12.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii interviului: 15.12.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data pana la care se pot depune dosarele de inscriere – 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, la sediul Primariei Municipiului Fagaras
  
CONDITII  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS  A CANDIDATILOR
 
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata si conditiile specifice prevazute de fisa postului aferenta functiei publice de executie
  
I.politist local clasa III grad profesional asistent  - Compartiment ordine publica, paza obiective si evidenta persoanelor – 4 posturi
 
Conditii de participare la concurs a candidatiilor:
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie vacante  de 6 luni
 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • cunostiinte de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet – nivel mediu
 
BIBLIOGRAFIE:
 • Legea nr.188/1999     - privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
 • Legea nr.7/2004          - Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 • Legea nr.215/2001     - Legea administratiei publice locale, republicata si actualizata
 • Legea nr.155/2010     - a Politiei Locale
 • HG nr.1332/2010       - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale
 • OUG nr.97/2005         - privind evidenta domiciliului resedinta si actelor de identitate ale cetatenilor romani, republicata
 • OG nr.2/2001              - privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata
 
II.politist local clasa III grad profesional debutant  - Compartiment ordine publica, paza obiective si evidenta persoanelor – 4 posturi
 
Conditii de participare la concurs a candidatiilor:
 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • cunostiinte de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet – nivel mediu
BIBLIOGRAFIE:
 • Legea nr.188/1999     - privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
 • Legea nr.7/2004          - Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
 • Legea nr.215/2001     - Legea administratiei publice locale, republicata si actualizata
 • Legea nr.155/2010     - a Politiei Locale
 • HG nr.1332/2010       - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale
 • OUG nr.97/2005         - privind evidenta domiciliului resedinta si actelor de identitate ale cetatenilor romani, republicata
 • OG nr.2/2001              - privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata
 
 
 
 
PRIMAR,
Sucaciu Gheorghe


ACTE NECESARE:
    Dosarul de concurs
 
    (1) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:
 
    a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
    b) curriculum vitae, modelul comun european;
    c) copia actului de identitate;
    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
    e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
    f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
    g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
    h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
    i) cazierul judiciar;
    j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
 
    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
 
    (3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail.
 
    (4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
 
    (5) Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.