PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR. 108 din data de 29 mai 2017 privind modificarea Contractului de concesiune privind delegarea gestiunii Serviciului public de gestionare a animalelor fără stăpân

Nr. 108/2017 back

HOTĂRÂREA NR.108
din data de 29 mai 2017

- privind modificarea Contractului de concesiune privind delegarea gestiunii Serviciului public de gestionare a animalelor fără stăpân din municipiul Făgăraş, nr. 12749 din 06 iunie 2013
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit in şedinţa ordinară,

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 15.087 din data de 25.05.2017, al Biroului Investiţii, Achiziţii, prin care se propune în urma adresei nr. 36.915/08.12.2016 şi adresei nr. 6250/28.02.2017 a SC PABLOTIM STAR SRL, în calitate de concesionar prelungirea Contractului de concesiune privind delegarea gestiunii Serviciului public de gestionare a animalelor fără stăpân din municipiul Făgăraş, respectiv majorarea tarifelor practicate şi introducerea unor noi activităţi conform dispoziţiilor H.G. nr. 1059/23.12.2013,
Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, precum și al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,
În conformitate cu prevederile :
- Contractului nr. 12.749/06.06.2013, Capitolul III, art. 5 şi Capitolul XIV, art. 29, alin. (4),
- Legii nr. 227/2002 pentru aprobarea <LLNK 12001 155180 301 0 47>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fără stăpân, modificată şi completată prin Legea nr. 258 din 26.09.2013,
- Hotărârii de Guvern nr.1.059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, concesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân;
- Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile art.36 alin.(2) lit. d) si alin.(6) lit. a) pct. 19 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
In temeiul prevederilor art.45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

 
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului până la finalizarea procedurii de licitație, dar nu mai târziu de 7 luni, respectiv de la data de 06.06.2017 până la data de 05.01.2018 a Contractului de concesiune privind delegarea gestiunii Serviciului public de gestionare a animalelor fără stăpân din municipiul Făgăraş, nr. 12749 din 06 iunie 2013.
Art. 2. Se aprobă majorarea tarifelor practicate de operatorul de servicii precum şi introducerea unor noi activităţi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Modificările la Contractul de concesiune privind delegarea gestiunii Serviciului public de gestionare a animalelor fără stăpân din municipiul Făgăraş, vor face obiectul actului adiţional, încheiat între reprezentanţii legali ai municipiului Făgăraş şi concesionar cu asigurarea sumelor necesare de către Direcția Buget-Finanțe.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, prin Biroul Investiţii, Achiziţii şi Direcţia Administraţiei Publice Locale, care va răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,
MĂNDUC CONSTANTIN SORIN                                                                            Secretarul municipiului,
                                                                                                                               LAURA ELENA GIUNCA
 
 
 
Hotararea s-a adoptat cu 17 voturi pentru și o abținere
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -18
Prezenta hotarare se comunica:
-1ex.dosar de sedinta
-1ex.colectie
-1ex.Prefectura
-1ex.Primar
-1ex.Secretar
-1ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
-1ex.afisaj
-1ex. Biroul Investiţii, Achiziţii
-1ex. Direcţia Administraţiei Publice Locale
-1ex. Direcția Buget-Finanțe