PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA Nr. 1 din data de 09 ianuarie 2017 privind aprobarea execuţiei bugetelor intocmite pe cele doua secţiuni pentru trimestrul IV 2016 la data de 31.12.2016, precum si acoperirea definitivă a d

Nr. 1/2017 back

HOTĂRÂREA Nr. 1  Din data de 09 ianuarie 2017

- privind aprobarea execuţiei bugetelor intocmite pe cele doua secţiuni pentru trimestrul IV 2016 la data de 31.12.2016, precum si acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare


Consiliul Local al Municipiului Făgăraş

întrunit în sedinţă extraordinară,

 

     Având în vedere: 
     - Raportul nr. 68/04.01.2017 prin care  Primarul Municipiului Făgăraş, propune spre analiză şi aprobarea execuţiei bugetelor intocmite pe cele doua secţiuni pentru trimestrul IV 2016 precum și acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare;
     - prevederile din anexa 1 cap. III punctul 2 al Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2890/21.12.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2016,
     În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) şi art. 58 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale actualizată;
     În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) şi art. 44 alin.(1), din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;
     În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată şi actualizată;


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art.1 Se aprobă execuţia pentru sectiunea de funcţionare a bugetului local al Municipiului Făgăraş pentru trimestrul IV 2016 conform anexei 1 şi 2.

Art.2 Se aprobă execuţia pentru sectiunea de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Făgăraş pentru trimestrul IV 2016 conform anexei 3 şi 4.

Art.3. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului sectiunii de dezvoltare în suma de 1.388.001,55 lei.

Art.4. Se aprobă executia pentru secţiunea de funcţionare a bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau partial din venituri proprii al municipiului Făgăraş pentru trimestrul IV 2016 conform anexei 5 şi 6;

Art.5. Se aprobă executia pentru secţiunea de dezvoltare a bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau partial din venituri proprii al municipiului Făgăraş pentru trimestrul IV 2016 conform anexei 7 şi 8.

Art.6. Anexele 1,2,3,4,5,6,7,8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş prin Direcţia Buget Finanţe, Biroul Economic Financiar.


                                                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI         
     CONSTANTIN AURELIAN GABOR                                                                      LAURA ELENA GIUNCA

 


Consilieri în funcție – 19
Consilieri prezenți la ședința -17
Hotărâre s-a adoptat cu 17 voturi pentru 
Se comunică:
-    Prefectura Judeţului Braşov
-    Primarul Municipiului Făgăraş
-    Secretarul Municipiului
-    Direcţia Buget Finanţe
-    Serviciul Trezorerie Fagaras
-    Colectie
-    Birou Unic


Cod F - 50