PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA Nr. 175 din data de 22 decembrie 2016 privind aprobarea prevederilor art.1 și 2 din Dispoziția Primarului nr. 1822/13.12.2016 privind suplimnetarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 201

Nr. 175/2016 back

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş întrunit în sedinţă ordinară,

     Având în vedere:
     - Raportul nr. 37214/14.12.2016 prin care Primarul Municipiului Făgăraş propune aprobarea prevederilor art.1 și 2 din Dispoziția Primarului nr. 1822/13.12.2016 privind suplimnetarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2016,
     - Avizele: Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, Comisiei pentru Servicii publice comerţ şi agricultură, prestări servicii,
     În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1), 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; 
     În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;
     În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală modificată şi completată;


H O T Ă R Ă Ş T E :


     Art.1. Aprobarea prevederilor art. 1 și 2 din Dispoziția Primarului nr. 1822/13.12.2016 privind suplimentarea bugetului local al Municipiului Făgăraș pe anul 2016, conform anexei nr.1 și 2.

     Art.2. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş prin Direcţia Buget Finanţe.
                      

        PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ,
                     CONSILIER                                                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI    
                     Bruno Ercău                                                                                       Laura Elena Giunca
                      

Consilieri în funcţie – 19
Consilieri prezenţi la şedinţa ordinară – 17
Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Prezenta hotărâre se comunică:
-    Instituţiei Prefectului Braşov
-    Primarul Municipiului Făgăraş
-    Secretarul Municipiului
-    Direcţia Buget Finanţe
-    D.G.R.F.P. - Braşov
-    Serviciul Trezorerie Făgăraş
-    Colectie